803. Woningbouwlocatie Parijsch te Culemborg

De gemeente Culemborg heeft het voornemen om in het gebied ten westen van Culemborg op de locatie Parijsch ten minste 2100 woningen te ontwikkelen.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-06-1996 Datum kennisgeving
21-06-1996 Ter inzage legging van de informatie
13-09-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-06-1997 Kennisgeving MER
05-06-1997 Ter inzage legging MER
Toetsing a
23-09-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft tijdens de toetsing geconstateerd dat in het MER op enkele onderwerpen essentiële informatie ontbrak. Om deze reden is tussentijds informatie gevraagd over: 

● de wijze waarop het verschil in geprognosticeerde woningbehoefte tussen gemeente en provincie is betrokken bij de planvorming;

● de inrichting van de waterhuishouding in het plangebied;

● de toename van de verkeersintensiteit op de Wethouder Schoutenweg.

Deze aanvullende informatie is door de gemeente Culemborg op 28 augustus 1997 verstrekt. Het MER met de aanvullende informatie bevatte naar de mening van de Commissie voldoende informatie voor de besluitvorming over het bestemmingsplan Parijsch.

Het bestemmingsplan komt overeen met het voorkeursalternatief zoals beschreven in het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
ir. Ton van der Maarel
ir. Eric Zinger

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Culemborg

Bevoegd gezag
Culemborg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018