840. Woningbouw De Volgerlanden-Oost te Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht hebben het voornemen om in het gebied de Volgerlanden tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht 4.000 á 5.000 woningen met bijbehorende voorzieningen te bouwen. Het plan wordt gefaseerd gerealiseerd. Voor het oostelijke gedeelte van de woonwijk is in 2009 een geactualiseerd MER opgesteld .  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-12-1996 Datum kennisgeving
05-12-1996 Ter inzage legging van de informatie
03-02-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-04-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing geactualiseerd MER
27-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-09-2009 Kennisgeving MER
03-09-2009 Ter inzage legging MER
01-12-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeerde in haar toetsingsadvies dat het MER met de aanvulling voldoende informatie bood voor de besluitvorming.

Ook het geactualiseerde MER voor de Volgerlanden-Oost biedt voldoende informatie voor de besluitvorming. 

Het MER maakt aannemelijk dat de ontwikkelingen in de Volgerlanden-Oost mogelijk zijn binnen de aanwezige milieuruimte. De gemeente kondigt in het voorontwerpbestemmingsplan aan het toekomstige woon- en leefklimaat te verbeteren. De Commissie adviseert de in het MER en voorontwerp bestemmingsplan aangekondigde maatregelen om een gunstiger woon- en leefklimaat te bereiken (op het gebied van industrielawaai, geur- en stofoverlast), op een goede manier in het bestemmingsplan of op andere wijze zeker te stellen.

Het stedenbouwkundig plan houdt nog geen rekening met de laatste inzichten op het gebied van klimaatverandering. Ook worden doelstellingen van de gemeente afkomstig uit ‘de verkenning klimaatbeleid in de Drechtsteden’ (nog) niet behaald. De Commissie ziet mogelijkheden om in het ontwerp alsnog ruimte te maken voor adaptatie en mitigatie in het kader van klimaatverandering.
 
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Stefan Jak
ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectorganisatie De Volgerlanden

Bevoegd gezag
Gemeente Hendrik Ido Ambacht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018