853. Landinrichting Alde Feanen

Realiseren van een volwaardig laagveen/natuurcomplex met een evenwichtige afstemming tussen recreatie, natuur en landschap en een zonering met de landbouw.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-1997 Datum kennisgeving
14-01-1997 Ter inzage legging van de informatie
26-03-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-09-2003 Kennisgeving MER
10-09-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
13-02-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-03-2004 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie spreekt haar waardering uit over de leesbaarheid van het MER. Het document kent een goede balans tussen samenvatting, hoofddocument en achtergronddocumenten. Het MER bevat goede kaarten en een heldere passage over de laagveenontwikkeling, alsmede de knelpunten die daarbij kunnen optreden. Op advies van de Commissie is een aanvulling opgesteld bij het MER, waarin een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) is uitgewerkt. Dit alternatief is ontwikkeld vanuit het alternatief Maatwerk (dat in het MER gunstige resultaten opleverde voor natuurwaarden), maar met uitzondering van een structuur met brede vaarten in het oostelijke plandeel. Een kleinere dimensionering van waterlopen grijpt minder in op bodemstructuren en waterhuishouding en sluit beter aan op het huidige landschapsbeeld. De aanvulling heeft geleid tot een alternatief dat grosso modo beter scoort dan de oorspronkelijke alternatieven. De initiatiefnemer stelt voor het MMA uit te werken tot een volwaardig raamplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. Ab Grootjans
ing. Dick Hamhuis
Henny Kromhout
dr. Paul Schot
ir. Petrus Thomas Schure
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fryslan

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018