866. Naviduct Krabbersgatsluis

Rijkswaterstaat wil een naviduct aanleggen om het verkeersknelpunt (wegverkeer, scheepvaart) bij Krabbersgatsluis, in de dijk Enkhuizen – Lelystad, op te heffen. De sluis maakt onderdeel uit van de dijk en daarmee van een primaire waterkering. Voor de voorgenomen wijziging van de sluis is daarom goedkeuring vereist ingevolge de Wet op de Waterkering. Voor de aanleg van het naviduct wordt de slappe bodem ter plekke ontgraven en vervangen door zand. De vrijkomende specie zal worden gebruikt in een aan te leggen vooroever aan de zuidzijde van de sluis.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-03-1997 Datum kennisgeving
05-03-1997 Ter inzage legging van de informatie
06-05-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-09-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-09-1997 Kennisgeving MER
03-09-1997 Ter inzage legging MER
24-10-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het project Krabbersgatsluis is opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1998 – 2001 en heeft een bijzondere voorgeschiedenis. Als verantwoordelijke beheerder heeft Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied het voornemen om op korte termijn het knelpunt voor de scheepvaart op te heffen, onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursalternatief, het naviduct (een dubbele sluis in de Houtribdijk met een onderdoorgang voor het wegverkeer). De Projectnota Krabbersgatsluis (september 1994) beschrijft de onderzochte alternatieven en van het selectieproces van de voorkeursoplossing. Na afweging van de verschillende in de projectnota beschreven effecten heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, mede op basis van de inspraakreacties, gekozen voor de aanleg van het naviduct. Over de gekozen oplossing bestond brede overeenstemming. Door de herziening van het Besluit m.e.r. in 1994 is echter de wijziging van een primaire waterkering m.e.r.-plichtig. Gevolg was dat, ondanks het feit dat door de minister reeds een besluit over het project is genomen, alsnog een m.e.r.-procedure gevolgd moest worden voor het door Gedeputeerde Staten te nemen goedkeuringsbesluit voor de procedure ingevolge de Wet op de Waterkering. De projectnota is vervolgens aangepast en als concept-MER bij de startnotitie gevoegd. Over het MER heeft de Commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht, met als aanbeveling bij de besluitvorming de natuurontwikkelingsplannen voor de vooroever verder uit te werken. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Cees Kwakernaak
ir. Tony van der Meulen

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018