876. Westelijke randweg Beverwijk

De Stuurgroep Westelijke Randweg wil de bebouwde kom van Beverwijk ontlasten van doorgaand verkeer en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein nabij Hoogovens vergroten. Zij wil dit doen door aanleg van een Westelijke Randweg om Beverwijk.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-04-1997 Datum kennisgeving
08-04-1997 Ter inzage legging van de informatie
10-06-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
04-06-1998 Kennisgeving MER
04-06-1998 Ter inzage legging MER
Toetsing a
22-02-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing signaleerde de Commissie dat essentiële informatie in het MER ontbreekt. De tekortkomingen betreffen:

  • De probleemstelling
In het MER ontbreekt een heldere, verkeerskundige, controleerbare onderbouwing van de probleemanalyse.

  • Nul- en nulplusalternatief
Omdat op basis van de autonome ontwikkelingen die het MER beschrijft niet kan worden onderbouwd dat in het nulalternatief of het nulplusalternatief een bereikbaarheidsprobleem ontstaat, beschouwt de Commissie deze alternatieven als reële alternatieven. Het nul- en nulplusalternatief zijn niet voldoende gemotiveerd afgevallen.

  • Milieugevolgen
De milieugevolgen op het gebied van landschap, cultuurhistorie (er zijn twee historische buitenplaatsen), de ecologische corridorfunctie (het gebied is een ecologische verbindingszone in de EHS) en de grondwaterwinningsgebieden (calamiteuze situaties) zijn niet goed beschreven.

  • Vergelijking van alternatieven
Alle alternatieven zouden in het MER op in ieder geval de bovengenoemde aspecten vergeleken moeten worden. Ook het oplossend vermogen van de alternatieven gegeven de probleemanalyse zou hieruit duidelijk moeten blijken. Deze vergelijking zou kunnen resulteren in een heroverweging van het meest milieuvriendelijke alternatief. Bij die vergelijking is een goede uitleg over de toepassing van de meetlatten (waarop zijn bijvoorbeeld klassegrenzen gebaseerd?) onontbeerlijk.

Aanvullende informatie is aan de Commissie verstrekt, waarna de Commissie oordeelde dat voldoende informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Vanke (Ank) Bleeker
ir. Wil van Duijvenbooden
dr. Wim Koerselman
drs. Gerda van Laar-Melchior
ir. Vermeijden

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep Westelijke randweg

Bevoegd gezag
Beverwijk
Heemskerk
Velsen
Gewest IJmond

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken

Bijgewerkt op: 10 jul 2018