931. Verbetering vestingwallen Gorinchem

De vestingwallen van Gorinchem maken deel uit van een primaire waterkering die het achterland beschermt tegen hoge rivierwaterafvoeren en storminvloeden vanuit zee. De vestingwallen voldoen momenteel niet aan de vastgestelde veiligheidsnormen en zullen daarom moeten worden aangepast. Het totale traject is ongeveer twee kilometer lang en loopt van de Dalemse dijk tot de Grote Merwedesluis.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-02-1998 Datum kennisgeving
04-02-1998 Ter inzage legging van de informatie
03-04-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
09-06-1999 Kennisgeving MER
09-06-1999 Ter inzage legging MER
28-07-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In de startnotitie wordt een beleidsmatige keuze gemaakt om het cultuurhistorische aspect te laten prevaleren bij het afwegen van ingrepen die noodzakelijk zijn om aan de veiligheidseisen te voldoen.  

De projectnota/MER is van goede kwaliteit. Op consistente wijze wordt aandacht besteed aan het oplossen van de interne strijdigheid van de onderlinge landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische (LNC)waarden. Er is een beleidsmatige keuze gemaakt om het cultuurhistorische aspect te laten prevaleren bij het afwegen van ingrepen die noodzakelijk zijn om aan de veiligheidseisen te voldoen. Het ontwerpplan, de geplande uitvoering en het evaluatieprogramma getuigen van zorgvuldigheid.

Eind 1999 meldde het bevoegd gezag dat het ontwerp-besluit naar verwachting in januari 2000 genomen zal worden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Noël van Dooren
ir. Johan van der Gun
drs. Dick van der Hoek
dr. Hans Renes

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogeemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018