949. Verbetering Maasdijk bij West-Maas en Waal-west

Het Polderdistrict Groot Maas en Waal heeft het voornemen voor de primaire waterkering West Maas en Waal (Appeltern – Dreumel) een verbeteringsplan te ontwikkelen. De waterkering heeft een lengte van circa 20,8 km.  De dijkverbeteringsplannen zijn opgesplitst in een oostelijk deel1 en het westelijk deel; dit project betreft het westelijk deel en beslaat een lengte van 13,3 km.   1 Zie project 843.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-01-1997 Datum kennisgeving
08-01-1997 Ter inzage legging van de informatie
27-02-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
06-05-1998 Kennisgeving MER
06-05-1998 Ter inzage legging MER
14-07-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies, dat tevens betrekking had op de oostelijke dijkvakken1, adviseerde de Commissie om in het MER bij het uitwerken van de principeoplossingen de voorkeuren die in de startnotitie waren aangegeven goed te motiveren. Dit betrof onder andere de voorkeur om zoveel mogelijk uit te gaan van continue ingrepen – aangezien dit kan betekenen dat ook delen die vol doende veilig zijn verbeterd worden – en de concepten 'loper' en 'scherpe grens' als keuze-element in de indeling van deeltrajecten dient gegeven te worden. 

In de toetsing concludeerde de Commissie dat er geen essentiële tekortko mingen in het MER waren. Over het behoud van cul tuurhistorische ele menten, de land schappelijke in passing, ecologische waarden en het beheer van de dijk zijn enkele kritische op merkingen gemaakt, die in het vervolgtraject nog een rol zouden kunnen spelen.

 

1 Zie project 843. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
ing. Dekker
ing. Dick Hamhuis
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
polderdistrict Groot Maas en Waal

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007