960. Zuidwestelijke Randweg Gouda

De gemeente Gouda, de gemeente Ouderkerk en de provincie Zuid-Holland hebben het voornemen om ten zuidwesten van Gouda een randweg aan te leggen. Ten behoeve van de besluitvorming over de zuidwestelijke randweg wordt door de gemeenten Gouda en Ouderkerk een intergemeentelijk structuurplan opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-06-1998 Ter inzage legging van de informatie
10-06-1998 Datum kennisgeving
09-09-1998 Advies uitgebracht
Voortoetsing
10-02-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-02-2003 Kennisgeving MER
12-02-2003 Ter inzage legging MER
27-05-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
17-11-2004 Kennisgeving MER
17-11-2004 Ter inzage legging MER
24-11-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
12-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-06-2009 Kennisgeving MER
25-06-2009 Ter inzage legging MER
26-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft op 15 april 2003 een gesprek plaats gevonden tussen de Commissie en het bevoegde gezag/initiatiefnemer. Daar heeft de Commissie (mede naar aanleiding van de inspraakreacties) kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig is en geen juist beeld geeft. Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegde gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een aanvulling op het MER te maken. Aangezien de initiatiefnemer heeft aangegeven dat voor het samenstellen van de aanvulling nog enige tijd nodig is heeft de Commissie in samenspraak met het bevoegd gezag besloten een voorlopig advies uit te brengen. Het definitieve advies zal worden gegeven wanneer het MER is geactualiseerd en de ontbrekende informatie is aangevuld.

De tekortkomingen betroffen:

 • autonome ontwikkeling en effecten
 • meest milieuvriendelijk alternatief
 • beschermde soorten en gebieden
 • effectbepaling
 • hydrologie
 • samenvatting

De stuurgroep heeft de aanvulling ter inzage gelegd. Tijdens de aanvullende toetsing heeft op 27 januari 2005 een gesprek plaats gevonden tussen de Commissie het bevoegde gezag en de initiatiefnemer. Daar heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat de aanvulling naar haar oordeel op een aantal onderdelen nog onvolledig is en mogelijk geen juist beeld geeft. Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegde gezag de Commissie verzocht de advisering op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen de aanvulling verder aan te vullen. 

De Commissie constateert dat het MER te samen met de aanvulling en de aanvullende informatie de essentiële informatie voor het ISP bevat. Wel heeft zij nog aanbevelingen voor de verder besluitvorming ten aanzien van:

 • reistijdwinsten voor Gouda-Zuid-Oost en voor van Gouda-Oost naar de Krimpenerwaard;
 • het verder inzichtelijk maken hoe milieudoelstellingen en randvoorwaarden zijn afgewogen;
 • het expliciet doorlopen van de beschermingsformules en het vastleggen van het compensatieplan;
 • het aanvragen van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet;
 • de effecten op kwelstroom en Stolwijkse vaart.

Aangezien het MER ter inzage ligt bij het ISP en de formele m.e.r.plicht ligt bij de bestemmingsplannen, moet het MER opnieuw ter toetsing worden voorgelegd aan de Commissie bij het ter inzage leggen van de ontwerp-bestemmingsplannen. Wanneer er veel tijd verloopt en/of zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, moet ook worden nagegaan of de gegevens in het MER nog voldoende actueel zijn voor het bestemmingsplan. De bovenstaande aanbevelingen kunnen dan ook worden meegenomen.

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om een nieuwe weg aanleggen aan de zuidwestkant van Gouda: de Zuidwestelijke Randweg Gouda (ZWR). Om de zuidwestelijke Randweg mogelijk te maken moet de bestemming van de grond worden aangepast. De pro-vincie stelt hiervoor een inpassingsplan op. Provinciale Staten Zuid-Holland zijn bevoegd gezag inzake het besluit over het inpassingsplan.

Op 4 juni 2009 is de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)    ge-vraagd om een aanvullend toetsingsadvies. Het doel daarvan is te beoordelen of het milieueffectrapport (MER), de aanvulling MER 2004, de aanvullende in-formatie daarop in 2005 en de ‘Notitie Actualisatie MER ZWR’ Gouda tezamen van voldoende kwaliteit zijn om een besluit te nemen over het inpassingsplan Zuidwestelijke Randweg-N207.

Op basis van de Notitie Actualisatie MER ZWR concludeert de Commissie dat aan de aandactspunten in het aanvullend toetsingsadvies van de Commissie (rapportnummer 960-224 op 17 maart 2005) voldoende aandacht is besteed. Daarnaast onderschrijft de Commissie de conclusies in de Notitie Actualisatie dat ten opzichte van de aanvulling MER 2004 nieuwe informatie ten aanzien van bodem, geluid en lucht niet leidt tot een andere beoordeling van millieueffecten. De Commissie constateert dat in de aanvullende verkeersberekeningen is uit gegaan van hogere verkeersintensiteiten, maar concludeert dat dit niet leidt tot een andere beoordeling van de effecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Kuindert van der Spek
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gouda
Gemeente Ouderkerk/ GEMEENTE KRIMPENERWAARD
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Gouda
Gemeente Ouderkerk/ GEMEENTE KRIMPENERWAARD

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018