997. Omleidingsweg N219, traverse Zevenhuizen

De Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat zijn van plan de N219 om de kern van Zevenhuizen te leiden om de leefbaarheids- en capaciteitsproblemen op te lossen. Zowel de gemeenteraad van Zevenhuizen-Moerkapelle als de gemeenteraad van Waddinxveen zijn bevoegd gezag.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-12-1998 Datum kennisgeving
23-12-1998 Ter inzage legging van de informatie
17-02-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
23-10-2003 Kennisgeving MER
23-10-2003 Ter inzage legging MER
Toetsing a
23-10-2003 Kennisgeving MER
23-10-2003 Ter inzage legging MER
23-03-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie een aantal essentiële tekortkomingen in het MER geconstateerd. Het gaat om de beschrijving van de verkeers- en geluidsaspecten en de onderbouwing van de keuze van het voorkeurs-alternatief. Hierover heeft op 9 december 2003 een deskundigenoverleg heeft plaatsgehad tussen de Commissie, de initiatiefnemer en bevoegd gezag. Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegde gezag de Commissie verzocht de advisering 6 weken op te schorten om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen om een aanvulling op het MER te maken. Op vrijdag 6 februari 2004 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvangen. In haar toetsingsadvies heeft de Commissie geconstateerd dat in het MER inclusief de aanvulling de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De aanvulling heeft niet ter inzage gelegen, wat betekent dat er geen inspraakreacties op de aanvulling zijn ontvangen die bij het advies betrokken konden worden. De Commissie adviseert om de aanvulling op het MER alsnog ter inzage te leggen bij de besluiten over de bestemmingsplannen. Tenslotte heeft zij aanbevolen om bij het uiteindelijke besluit consistente verkeers- en geluidsgegevens te presenteren ter onderbouwing van de besluitvorming en ten behoeve van de verdere procedures (ontheffingsprocedure ‘hogere waarden’). 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ing. Chris Nierop Azn.
ing. Paul Peeters

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Zevenhuizen-Moerkapelle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018