Thema Gezondheid

Praktijk & publicaties

Factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen

Provincies en gemeenten moeten in hun omgevingsvisies en omgevingsplannen specifiek aandacht besteden aan het realiseren van een gezonde leefomgeving. Het gaat dan niet alleen om het beperken van bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluidhinder, maar ook om de inrichting van de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving nodigt immers uit tot bewegen, andere mensen ontmoeten en is prettig om in te wonen. Milieueffectrapportage biedt de inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing om te komen tot een vanuit gezondheidsoogpunt optimale inrichting van de leefomgeving.
Deze factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen gaat in op:
• De invloed van de leefomgeving op gezondheid
• Inventarisatie van kansen en knelpunten
• Uitwerken van alternatieven
• Beoordeling van alternatieven op bijdrage aan gezondheidsbescherming en -bevordering

Factsheet Groen en gezondheid in milieueffectrapportage

Een plan of project kan een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen. Groen in of nabij de stedelijke leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen. Op welke manier kan het positieve effect van groen het beste een plek krijgen in milieueffectrapportage. In de factsheet Groen en gezondheid in milieueffectrapportage:
• Wat is het effect van groen op gezondheid?
• Bestaan er maten voor groen in de leefomgeving?
• Welke informatie over groen moet er in een milieueffectrapport?
• Waar vind ik meer informatie?

Factsheet Hoogspanningsnet en magneetveld

Als een netbeheerder het hoogspanningsnet uitbreidt of aanpast, moet hij in een milieueffectrapport beschrijven wat de gevolgen zijn voor de natuur en de leefomgeving. Zo moet hij laten zien waar woningen aanwezig zijn binnen de zone waar het magneetveld door de uitbreiding of aanpassing van het net verhoogd is. De factsheet Hoogspanningsnet en magneetveld beschrijft de aard en achtergrond van dat onderzoek.

Film Gezondheid in milieueffectrapportage

 

Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid

In maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van omgevingsbeleid blijven gezondheidseffecten vaak impliciet. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien dat gezondheidseffecten wel geëxpliciteerd kunnen worden mét aandacht voor bijbehorende onzekerheden. Als gezondheid een belangrijk onderdeel vormt van het omgevingsbeleid, beveelt het PBL aan om een ‘gezond alternatief’ te formuleren.
Rapport Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid

Handboek Gezondheidseffectscreening

Gezondheidseffectscreening (GES) is een kwantitatieve methode om lokale gezondheidseffecten van stedelijke ontwikkelingsprojecten zichtbaar te maken. Dit rapport bevat de achtergronden en is een handleiding voor het uitvoeren van een kwantitatieve lokale gezondheidseffectscreening.
Handboek Gezondheidseffectscreening (2012)