Thema Gezondheid

Praktijk & publicaties

Factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen

Provincies en gemeenten moeten in hun omgevingsvisies en omgevingsplannen specifiek aandacht besteden aan het realiseren van een gezonde leefomgeving. Het gaat dan niet alleen om het beperken van bijvoorbeeld luchtverontreiniging en geluidhinder, maar ook om de inrichting van de leefomgeving. Een gezonde leefomgeving nodigt immers uit tot bewegen, andere mensen ontmoeten en is prettig om in te wonen. Milieueffectrapportage biedt de inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing om te komen tot een vanuit gezondheidsoogpunt optimale inrichting van de leefomgeving.
Deze factsheet Gezondheid in milieueffectrapportage voor omgevingsvisies en omgevingsplannen gaat in op:
• De invloed van de leefomgeving op gezondheid
• Inventarisatie van kansen en knelpunten
• Uitwerken van alternatieven
• Beoordeling van alternatieven op bijdrage aan gezondheidsbescherming en -bevordering

Factsheet Hoogspanningsnet en magneetveld

Als een netbeheerder het hoogspanningsnet uitbreidt of aanpast, moet hij in een milieueffectrapport beschrijven wat de gevolgen zijn voor de natuur en de leefomgeving. Zo moet hij laten zien waar woningen aanwezig zijn binnen de zone waar het magneetveld door de uitbreiding of aanpassing van het net verhoogd is. De factsheet Hoogspanningsnet en magneetveld beschrijft de aard en achtergrond van dat onderzoek.

Film Gezondheid in milieueffectrapportage