Thema Landelijk gebied

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat regelt een herziening omgevingsplan buitengebied?
Een (deel van een) omgevingsplan dat gaat over het buitengebied regelt bijvoorbeeld:

  • Ontwikkelingen in de veehouderij, zoals groei en nieuwvestiging
  • Oprichting van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties
  • Recreatieve ontwikkelingen, zoals nieuwbouw van recreatiewoningen of de oprichting of uitbreiding van campings
  • Oprichting van windturbines
  • Vestiging of uitbreiding van glastuinbouw
  • Als een milieueffectrapport gemaakt moet worden, dan komen hierin ook de niet-direct mer-plichtige activiteiten met belangrijke milieugevolgen.

Is in de planuitwerking ook nog een milieueffectrapport nodig...... als in een eerdere fase al een milieueffectrapport is gemaakt?

Ja, dat is mogelijk. Een planuitwerking is vaak meer gedetailleerd en toont dan ook vaak nieuwe milieu-informatie. Nieuwe strategische afwegingen zijn daardoor mogelijk.

Bijvoorbeeld: er is een plan-MER gemaakt bij een provinciale omgevingsvisie. Het provinciale beleid wordt vervolgens vertaald naar een gemeentelijke omgevingsvisie. In het daarbij opgestelde plan-MER wordt ingezoomd op de lokale, gemeentelijke situatie. De ontwikkelingen die in de gemeentelijke omgevingsvisie zijn opgenomen worden vervolgens vastgelegd in het omgevingsplan van de gemeente. En in het omgevingsplan wordt concreet vastgelegd waar welke activiteiten mogelijk zijn. De milieueffecten zijn hierdoor concreter uit te werken in het plan-MER bij dit omgevingsplan.

Wat is milieugebruiksruimte?

Milieugebruiksruimte is de ruimte voor toekomstige ontwikkelingen in een plangebied, gelet op de milieueffecten en randvoorwaarden door bestaande en toekomstig zekere activiteiten. Binnen deze ruimte zijn activiteiten mogelijk zonder dat er doelen in het gedrang komen of dat er niet voldaan wordt aan omgevingswaarden.

Een analyse van de milieugebruiksruimte geeft informatie over knelpunten (bijvoorbeeld geur, ammoniak en fijnstof) en kansen in het buitengebied. Als uit het milieueffectrapport blijkt dat er geen gebruiksruimte meer is, dan kan onderzocht worden of er nog ruimte gecreëerd kan worden. Ruimte creëren kan door bijvoorbeeld technische eisen te stellen aan bedrijven, extra natuurontwikkeling, activiteiten te zoneren of vergunningen van gestopte bedrijven in te trekken.