Thema Omgevingsvisies

Praktijk & publicaties

Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie

De meeste gemeenten zijn gestart met het maken van hun omgevingsvisie. Het is de langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de fysieke leefomgeving van de gemeente. Uit praktijkproeven en pilots blijkt dat de keuzes die gemeenten moeten maken in de omgevingsvisie een behoorlijk complex onderdeel in het proces is, terwijl de visie juist de basis vormt voor verdere beleidskeuzes en regelgeving over de fysieke leefomgeving. De keuze uit de visie zijn relevant voor het opstellen van omgevingsplan, de uitvoering van programma’s en het verlenen van vergunningen.

De VNG heeft in 2019 met 9 gemeenten en 1 omgevingsdienst verschillende afwegingskaders voor de omgevingsvisie getest.

Uit de proef blijkt dat een vroeg ingezet milieueffectrapport helpt bij het opstellen van de visie en de participatie, omdat het rapport de hele breedte van de fysieke leefomgeving omvat. De voordelen zijn er vooral als het milieueffectrapport met het complete visieproces wordt vervlochten. In de praktijkproef is hier een stappenplan voor ontwikkeld. Zo is het – voor de visie veelal verplichte – milieueffectrapport een praktisch hulpmiddel bij het maken van keuzes voor de visie.

De resultaten van de praktijkproef zijn beschreven in het rapport Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie.

Voorbeelden Omgevingsvisies van gemeenten en provincies

Veel gemeenten en provincies zijn bezig met hun omgevingsvisie en komen bij de Commissie langs voor advies over het bijbehorende milieueffectrapport. Op onze website staan al die visies, milieueffectrapporten en onze adviezen.

Om enkele te noemen:

Ook de andere omgevingsvisies bekijken?

Factsheet Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Eén van de kerninstrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een integrale visie voor de fysieke leefomgeving. Rijk, provincie en gemeenten stellen de omgevingsvisie op voor hun hele grondgebied. De visie vervangt de huidige structuurvisies voor onder andere natuur, energie, verkeer en vervoer, water en milieu. Het bevat de hoofdlijnen van beleid en geeft richting aan de verdere uitwerking in programma’s, regelgeving (zoals omgevingsplannen en verordeningen), vergunningen en projectbesluiten.
Factsheet Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Infographic Omgevingsvisie en m.e.r.

Infographic Omgevingsvisie en m.e.r. (pdf)