3231. Natuurontwikkeling Westelijke Langstraat, provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan natuurprojecten om schade door stikstof aan de natuur te herstellen. Eén van die projecten is de Westelijke Langstraat. In dit project investeren de provincie Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk samen in de natuur. Naast herstelmaatregelen in de natuurgebieden komt er ongeveer 250 hectare nieuwe natuur bij. De provincie stelt voor dit project een Provinciaal Inpassingsplan op. Voordat ze besluit over het plan worden de milieueffecten in een milieueffectrapport onderzocht. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies uit te brengen over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport. De provincie Noord-Brabant gaat voor de plannen in het gebied Westelijke Langstraat een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opstellen. Voor de besluitvorming over het PIP wordt een milieueffectrapport opgesteld. De provincie Noord-Brabant heeft de Commissie voor de m.e.r. gevraagd te adviseren over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-05-2017 Adviesaanvraag
14-09-2017 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De provincie geeft in haar onderzoeksvoorstel aan welke herstel- en verbetermaatregelen voor de natuur onderzocht gaan worden. Voorbeelden hiervan zijn het uitmijnen en of afgraven van gronden, hierbij wordt voedselrijke grond afgevoerd waardoor de natuur zich kan herstellen. De Commissie vindt het belangrijk dat ook andere maatregelen die aan het natuurherstel kunnen bijdragen onderzocht worden, bijvoorbeeld wijzigingen in de waterhuishouding. Ook adviseert zij bij de uitwerking van de maatregelen rekening te houden met het landschap, cultuurhistorie en de leefomgeving van omwonenden. Het rapport biedt hierdoor straks een goede informatiebasis om keuzes over het natuurherstel te maken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R. During
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. D.L.J. Heikens

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. C.A. Linse
Secretaris van de werkgroep: dhr. ir. J.W. van Veen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 18 sep 2017