3274. Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

De gemeente Rotterdam wil het gebied Stadionpark ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied voor wonen, werken, sport en bewegen (Feyenoord City). Het realiseren van een nieuw stadion langs de Nieuwe Maas en herontwikkeling van stadion de Kuip tot een gebouw voor wonen en sporten zijn belangrijke onderdelen van het plan. Voordat de gemeenteraad over het hiervoor benodigde bestemmingsplan besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft namens de gemeente de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2017 Adviesaanvraag
20-03-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het rapport een overzicht te geven van de (milieu)voor- en nadelen van een nieuw stadion ten opzichte van renovatie van de Kuip. In vele zienswijzen wordt hier namelijk om gevraagd. Hierdoor kan deze informatie ook een rol spelen bij (milieu)afwegingen over het bestemmingsplan.

De gemeente wil rondom de stadions een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving realiseren. Het is belangrijk dat in het rapport deze ambitie concreet wordt gemaakt, zodat duidelijk is hoe ze het beste gerealiseerd kan worden en wat hiervoor nodig is. In haar advies geeft de Commissie een overzicht van aspecten die daarbij een rol spelen. Denk aan de mogelijkheden om geluidhinder te beperken tijdens aanleg en bij evenementen.

Tot slot wijst de Commissie op de bereikbaarheid van het gebied bij evenementen, waaronder voetbalwedstrijden. Een goede organisatie hiervan is belangrijk om milieuhinder te beperken. Ga daarbij in op de rol van de verschillende vervoerswijzen (openbaar vervoer, fiets, auto), en de beschikbaarheid van parkeervoorzieningen voor zowel bezoekers als bewoners.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr. G.J. van Blokland
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. H. Otte
dhr. ing. G. Schouwstra

Voorzitter van de werkgroep: dhr. mr. C.Th. Smit
Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018