3277. Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg

De provincies Gelderland en Zuid-Holland, waterschap Rivierenland, betrokken gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen de dijk aan de noordzijde van de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg versterken, omdat deze niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. In een concept milieueffectrapport worden eerst verschillende alternatieven onderzocht. Vervolgens wordt in een definitief milieueffectrapport het voorkeursalternatief gedetailleerd uitgewerkt. Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-12-2017 Adviesaanvraag
27-03-2018 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Het dijktraject Gorinchem - Waardenburg kent een relatief zware hoogwaterveiligheidsnorm vanwege de grote gevolgen bij overstroming. De omvang van de ingreep is zeer bepalend voor de effecten op de omgeving en voor de keuze tussen de alternatieven in dijkversterking. De Commissie adviseert daarom het rapport te benutten om duidelijk te krijgen wat er echt moet gebeuren voor hoogwaterveiligheid en gebruik te maken van de ruimte die de nieuwe veiligheidsnorm biedt. Zij adviseert de effecten van de verschillende alternatieven op een zodanig detailniveau in beeld te brengen, dat een goede onderbouwing van het voorkeursalternatief mogelijk wordt. Bij de keuze voor het voorkeursalternatief adviseert de Commissie de gevolgen voor landschap, leefomgeving en natuur concreet te beschrijven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. dr.ir. R.B. Jongejan
dhr. drs. M.A. Kooiman
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: mw. H. Lindeboom

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.2 2011: waterkering, dijk
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 16 jul 2018