3397. Gebiedsontwikkeling uitbreiding VDL Nedcar

VDL Nedcar heeft plannen om haar fabriek voor de productie van auto’s uit te breiden. Zij willen een tweede productielijn bouwen om de flexibiliteit en de productiecapaciteit te verhogen. Op deze manier wil VDL Nedcar meer verschillende modellen bouwen voor verschillende opdrachtgevers. Om de uitbreiding van de fabriek mogelijk te maken, moet ook de bereikbaarheid worden verbeterd. De provincie wil hiervoor de infrastructuur rond de locatie aanpassen. Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over de uitbreiding worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-04-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
24-06-2019 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-08-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
VDL Nedcar heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de huidige fabriekslocatie uit te breiden. Zij heeft nu plannen om aan de noordkant van de huidige fabriek de uitbreiding te realiseren. Hier liggen echter voor natuur en landschap waardevolle gebieden, zoals het Sterrebos en Kasteel Wolfrath. Voor de Geleenbeek geldt dat aanleg van een oostelijke randweg gevolgen kan hebben.
De Commissie adviseert de provincie te onderzoeken hoe de natuur en landschapswaarden zoveel mogelijk behouden kunnen blijven bij de uitbreiding van de fabriek en de aanpassing van de infrastructuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. R.J.M. Kleijberg
dhr. ing. J.J.A. van Leeuwen
dhr. ing. B.P.A. Peters

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. R. Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VDL Nedcar

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.1 2018: wijziging of uitbreiding van auto(snel)weg tracélengte > =5 km
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D32.5 2018: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het vervaardigen van motorvoertuigen, motoren voor motorvoertuigen of het assembleren van motorvoertuigen als prod.cap. >=100.000 automobielen(motoren) p/j

Bijgewerkt op: 30 aug 2019