Praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden geven inzicht in de verschillende wijzen waarop een m.e.r. kan worden aangepakt.

Algemeen

Jachthaven Herkingen

Jachthaven Herkingen

Een voorbeeld van zorgvuldig onderzoek naar de effecten voor Natura 2000 is het MER en de passende beoordeling over de uitbreiding van Jachthaven Herkingen naast het Natura 2000-gebied Grevelingen.

 

Structuurvisie Almere

Structuurvisie Almere

De gemeente Almere heeft in 2009 een concept-structuurvisie opgesteld met het oog op de ‘schaalsprong’ van de stad. In deze visie is een afweging gemaakt tussen drie ruimtelijke alternatieven voor de schaalsprong. De alternatieven zijn met elkaar vergeleken op bestuurlijke doelen.

 

Structuurvisie Katwijk

Structuurvisie Katwijk

Het MER bij de structuurvisie van de gemeente Katwijk richt zich vooral op de cumulatieve effecten voor verkeer en natuur. De conclusie van het MER is dat belangrijke nieuwe ontwikkelingen, zoals een bedrijventerrein, een (zee)jachthaven en nieuwe wegverbindingen in de gemeente inpasbaar zijn.

 

Woon- en werklocaties Urk

Woon- en werklocaties Urk

Hoe wordt in een plan-m.e.r. omgegaan met cultuurhistorische waarden? Door een benadering met thema-alternatieven zijn onder meer cultuurhistorische aspecten tegen elkaar afgewogen. Deze aanpak maakte de voor- en nadelen van alternatieven transparant en inzichtelijk.

 

Structuurvisie provincie Noord-Holland

Structuurvisie provincie Noord-Holland

Interactief en iteratief zijn de kernwoorden bij de m.e.r.-procedure bij de structuurvisie van de provincie Noord-Holland. Heel interessant was het uitvoeringsprogramma bij de structuurvisie, waarin een link wordt gelegd naar latere m.e.r. op uitvoeringsniveau.

 

Structuurvisie Nieuwegein

Structuurvisie Nieuwegein

De totstandkoming van de structuurvisie van de gemeente Nieuwegein is een voorbeeld van zorgvuldige voorbereiding.

 

Structuurvisie Amsterdam

Structuurvisie Amsterdam

Plan-m.e.r. maakt het mogelijk om alternatieven te vergelijken op hun milieugevolgen. Bij plannen op een wat hoger abstractieniveau wordt er echter ook wel voor gekozen om alternatieven te vergelijken op bestuurlijke doelen.

 

Omleiding N303 Voorthuizen

Omleiding N303 Voorthuizen

Veel kernen kampen met verkeersoverlast omdat een doorgaande route de kern doorsnijdt. Omleiding of aanleg van nieuwe infrastructuur lijkt dan vaak de aangewezen oplossing. Soms worden daarmee echter de problemen alleen maar verschoven. Een kwantitatieve probleemanalyse geeft inzicht in de werkelijke problemen die er spelen en de mogelijke oplossingen. Dit is gedaan bij de m.e.r.-procedure voor omleiding van de N303 bij Voorthuizen.

 

Dijkverlegging Westenholte

Dijkverlegging Westenholte

De dijk lang de IJssel bij Westenholte (Zwolle) wordt verlegd. Ook worden nieuwe geulen gegraven. Hierdoor krijgt bij een hoge waterstand de rivier de ruimte om meer water op een veilige manier te verwerken.

 

IJburg: vroegtijdige aandacht voor effecten op natuur

IJburg: vroegtijdige aandacht voor effecten op natuur

Vroegtijdige aandacht voor natuur werpt zijn vruchten af bij Woningbouwproject IJburg. Door op tijd de juiste maatregelen te nemen, worden negatieve gevolgen voor een gebied met belangrijke waternatuur voorkomen. Dit is bevestigd door de Raad van State.

 

Buitengebied en MER: effecten van stikstof op Natura 2000

Buitengebied en MER: effecten van stikstof op Natura 2000

Hoe ga je om met de stikstofproblematiek in een plan-milieueffectrapport bij een bestemmingsplan buitengebied? Hoe breng je de gevolgen van de geboden ontwikkelingsruimte goed in beeld?