Factsheets

Procedures

Advies van de Commissie m.e.r.
In deze factsheet antwoord op onder meer de vragen wanneer adviseert de Commissie? Wat zijn de adviestermijnen? Wat doet de Commissie met zienswijzen? Hoe vraag ik advies?

 

Milieueffectrapportage in een notendop
In deze factsheet: Wat is het doel van m.e.r.? Wanneer is m.e.r. verplicht? Welke m.e.r-procedures zijn er? Wie doet wat in de m.e.r.-procedure?

 

Wetgeving

Crisis- en herstelwet en milieueffectrapportage 
De Crisis- en herstelwet trad in maart 2010 in werking. Wat houdt de Crisis- en herstelwet in voor zover relevant voor m.e.r.? Wat zijn de gevolgen voor m.e.r. en voor de inschakeling van de Commissie m.e.r.?

 

M.e.r.-beoordeling 
In een m.e.r.-beoordeling kijkt het bevoegd gezag of een project mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Wanneer speelt m.e.r.-beoordeling? Hoe werkt de formele m.e.r.-beoordeling? Wat is vormvrije m.e.r.-beoordeling? Hoe zit het met m.e.r.-beoordeling en plan-m.e.r.? 

 

Omgevingswet en milieueffectrapportage
Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is in juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. In deze factsheet: Wat houdt de Omgevingswet in? Wat verandert er voor milieueffectrapportage?

 

Wabo en milieueffectrapportage
Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) sinds 1 oktober 2010 is een aantal vergunningen opgegaan in de omgevingsvergunning. Wat houdt de Wabo in? Wanneer speelt milieueffectrapportage bij een omgevingsvergunning? Wat is het doel van milieueffectrapportage en hoe werkt milieueffectrapportage?

  

Methoden

Doelen en doelbereik bepalen 
Stel dat een gemeentebestuur bepaalde vormen van veeteelt wil faciliteren, een verkeersknelpunt oplossen of overstroming van de binnenstad voorkomen. Wat moet het milieueffectrapport dan zeggen over de ambities van de gemeente, over het op te lossen probleem en over de effectiviteit van de oplossingen? Dat staat in deze factsheet.

 

Thema's

Bestemmingsplannen buitengebied en milieueffectrapportage
Gemeenten leggen ruimtelijke ontwikkelingen vast in bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Wanneer is m.e.r. voor een bestemmingsplan nodig? Hoe zet ik m.e.r. effectief in? Waar moet ik op letten?

Cultureel erfgoed en milieueffectrapportage
Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. In een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan of project is cultureel erfgoed – als onderdeel van de leefomgeving – een van de onderwerpen.

 

Energietransitie in milieueffectrapportage
Provincies en gemeenten moeten de noodzakelijke energietransitie integraal  meenemen in hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Milieueffectrapportage biedt inhoudelijke ondersteuning en onderbouwing, en kan helpen in het overleg met belanghebbenden en bij vinden van draagvlak voor maatregelen.

 

Gezondheid in milieueffectrapportage
Gezondheid speelt in veel plannen een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg, uitbreiding van een veehouderij of een nieuwe woonwijk. Al in een vroeg stadium is het belangrijk rekening te houden met de gevolgen van een plan voor de gezondheid. Milieueffectrapportage helpt daarbij.

 

Groen en gezondheid in milieueffectrapportage
Groen in of nabij de stedelijke leefomgeving heeft een positieve invloed op de gezondheid van mensen. Wat is het effect van groen op gezondheid? Bestaan er maten voor groen in de leefomgeving? Welke informatie over groen moet er in een milieueffectrapport?

 

Grondslag van de aanvraag en milieueffectrapportage
Tussen het belang van de initiatiefnemer om zijn project vergund te krijgen en het belang van het bevoegd gezag om zuinig om te gaan met beperkte milieugebruiksruimte bestaat een zekere spanning. In dit spanningsveld voelen vergunningverleners zich vaak gehouden aan de zogenoemde grondslag van de aanvraag. In hoeverre is er ruimte voor het bevoegd gezag om milieuvriendelijkere technieken te verlangen van de aanvrager?

 

Hoogspanningsnet en magneetveld
Als een netbeheerder het hoogspanningsnet uitbreidt of aanpast, moet hij in een milieueffectrapport beschrijven wat de gevolgen zijn voor de natuur en de
leefomgeving. Zo moet hij laten zien waar woningen aanwezig zijn binnen de zone waar het magneetveld door de uitbreiding of aanpassing van het net verhoogd is. Deze factsheet beschrijft de aard en achtergrond van
dat onderzoek.

 

Klimaatadaptatie en milieueffectrapportage
Voor omgevingsvisies en omgevingsplannen is het milieueffectrapport een goed instrument om vragen die spelen rond klimaatverandering te beant-woorden. Maar, hoe breng je de kwetsbaarheid van een gebied voor klimaatverandering in beeld? Welke (adaptatie)maatregelen bestaan er en welke effecten hebben die? Welke kansen geven deze maatregelen om de leefomgeving te verbeteren? Hoe ga je om met onzekerheden rond klimaatverandering en klimaateffecten?

 

Landschap in milieueffectrapporten
Voor veel insprekers is landschap en de kwaliteit van landschap bij projecten en plannen erg belangrijk. In deze factsheet een aanpak om de juiste rol van landschap in milieueffectrapportage te bepalen. 

 

Lokale wegen en milieueffectrapportage
Bij verkeersproblemen in bereikbaarheid of leefbaarheid in een dorp of stad wordt snel gedacht aan een nieuwe weg als oplossing. Milieueffectrapportage helpt om zicht te krijgen op het probleem en te kijken welke oplossingen het meest geschikt zijn.

 

Maximale mogelijkheden voor een bestemmingsplan buitengebied
Een milieueffectrapport voor een bestemmingsplan beschrijft de milieueffecten van de maximale mogelijkheden. Horen flexibiliteitsbepalingen bij de maximale mogelijkheden? Hoe vertaal je een ruimtelijk plan naar effecten op het milieu? 

 

Natura 2000, significantie en Passende beoordeling
Natura 2000 is één van de belangrijkste beschermingsregimes voor natuur in Europa en Nederland. Bij het bepalen van effecten op Natura 2000-gebieden is significantie een belangrijk begrip. Wat is Natura 2000? Wat is significantie en Passende beoordeling? Wat zijn mitigerende maatregelen? Wat is de relatie met m.e.r.?

 

Participatie en milieueffectrapportage
Hoe zet je participatie in bij milieueffectrapportage? Welke stappen zijn nodig? Hoe werkt de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage?
Bij de factsheet hoort een infographic die de interactie tussen participatie en milieueffectrapportage in beeld brengt.

 

Referentiesituatie in m.e.r. voor bestemmingsplannen
Bij bestemmingsplannen is het vaak lastig te bepalen welke elementen bij het voornemen horen en welke bij de referentiesituatie. In deze factsheet: Wat is de referentiesituatie? Waar bestaat de referentiesituatie uit? Waar bestaat het voornemen uit?

 

Stikstof in milieueffectrapportage
Circa 60% van de beschermde natuur in Nederland heeft zo’n hoge toevoer van stikstof dat kwetsbare planten en dieren worden bedreigd. Wat is stikstof en wat doet het? Welke informatie over stikstof moet in het milieueffect-rapport? Wat is het PAS en hoe neem ik het mee in het milieueffectrapport?

 

Uitnodigingsplanologie en milieueffectrapportage
Uitnodigingsplanologie is een vorm van planologie waarbij de overheid faciliterend optreedt. Het gebied verandert geleidelijk over een langere termijn zonder een vast programma vooraf.

 

Windparken op land en milieueffectrapportage
Voor visies, plannen en projecten over windenergie worden milieueffectrapporten opgesteld. Hoe vind je de beste locaties voor windturbines? Hoe ga je om met de effecten voor het landschap, de natuur en met de hinder voor omwonenden? En hoe organiseer je de participatie?