Thema Natuur

Beleid en regelgeving

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wn) inwerking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten:

  • de Natuurbeschermingswet 1998
  • de Boswet 
  • de Flora- en faunawet

     

De wijzingen voor de m.e.r.-praktijk zijn niet groot. De veranderingen betreffen vooral een andere lijst van beschermde soorten en de mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing. De Passende omgevingswetbeoordeling is geen verplicht onderdeel meer van een plan-MER. De natuureffecten moeten nog wel volledig beschreven worden, met of zonder Passende beoordeling. Als een Passende beoordeling moet worden opgesteld bij een plan, triggert dit net als vroeger nog wel de plan-MER-plicht.

 

Programmatische Aanpak Stikstof

Het doel van het Programma Aanpak Stikstof is ruimte bieden voor economische ontwikkelingen en verslechtering van de natuur voorkomen. Stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, verkeer en industrie speelt hierin een centrale rol. In de meeste natuurgebieden moet deze omlaag. De verslechterde natuursituatie zorgde voor een impasse: zonder natuurherstel en vermindering van stikstofdepositie ontbreekt economische ontwikkelingsruimte. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt hiervoor een aanpak.

 

Advies
De Commissie adviseerde op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken over de inhoud van het PAS. De Commissie was eerder van mening dat het milieueffectrapport voor het PAS te optimistisch is over het positieve effect van in het PAS opgenomen herstelmaatregelen voor natuur. Het aangepast rapport beschrijft voor de eerste PAS-periode (zes jaar) een procesaanpak van intensieve monitoring, onderzoek en evaluatie om te controleren of maatregelen voldoende effectief zijn. De maatregelen ‘achter de hand’ worden de komende drie jaar uitgewerkt, zodat ze klaar zijn om ingezet te kunnen worden bij het eerste evaluatiemoment in 2017.

 

Resultaat
De minister zei de adviezen verder uit te zullen werken. Voorzitter Kees Linse: ‘Een goed monitoringprogramma voor luchtkwaliteit en natuurherstel is essentieel zodat tijdig bijgestuurd kan worden bij tegenvallers. De beschikbare ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen is namelijk afhankelijk van het daadwerkelijk optreden van natuurherstel.’ De Commissie vindt dat met de beschreven procesaanpak onzekerheden in effecten kunnen worden opgevangen en er daardoor een goede basis ligt om een goed onderbouwd besluit over de PAS te kunnen nemen.