1032. Glastuinbouwconcentratiegebied Vlasakkers te Someren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren (initiatiefnemer) wil in het gebied Vlasakkers verdere vestigingsmogelijkheden bieden voor ontwikkeling van glastuinbouw en de aanleg van een landschappelijke inpassingszone aan de rand van het gebied bevorderen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-07-1999 Datum kennisgeving
07-07-1999 Ter inzage legging van de informatie
09-09-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
07-02-2002 Kennisgeving MER
07-02-2002 Ter inzage legging MER
11-04-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
22-06-2006 Kennisgeving MER
22-06-2006 Ter inzage legging MER
06-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Voor dit voornemen is ten behoeve van het te nemen besluit (bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Vlasakkers) in 2000 een voorontwerp bestemmingsplan en in 2001 een MER opgesteld. De gemeenteraad van Someren is in deze procedure bevoegd gezag.

De Commissie heeft in het toetsingsadvies (d.d. 11 april 2002) geconcludeerd dat het MER weliswaar niet voldoet aan enkele richtlijnen, maar dat het gezien de omstandigheden bij dit project de essentiële informatie bevat om het milieubelang bij de besluitvorming te betrekken. Zij adviseerde aan de gemeente om, als deze een milieuvriendelijke inrichting wil kiezen, daarbij ook een actieve rol te overwegen. Tevens maakte zij een aantal kanttekeningen bij de milieuvriendelijke opties die in het MER worden beschreven.

Het concept ontwerpbestemmingsplan is in mei 2006 gereed gekomen. De wijzigingen in het concept ontwerpbestemmingsplan 2006 ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan uit 2000 hebben (mogelijk) gevolgen voor de conclusies uit het MER van 2001. Daarom heeft de gemeente Someren in 2006 een aanvulling op het MER gemaakt.

Dit MER inclusief de aanvulling betreft een uitzonderlijke situatie. Op het gebied Vlasakkers zijn inmiddels 14 glastuinbouwbedrijven met glasopstanden gevestigd. De totale oppervlakte glasopstanden is ruim 52 ha (dit was in 2001 nog 22 tot 28 ha.). Het vigerende bestemmingsplan biedt al ruimte voor (verdere) vestiging van glastuinbouw en de gemeente wil in de voorschriften van het nieuwe bestemmingsplan nauwelijks wijzigingen aanbrengen in de vestigingsmogelijkheden voor glastuinbouw. Daarom wijken de referentiesituatie (de autonome milieuontwikkeling) en het voorkeursalternatief (met de milieueffecten daarvan) nauwelijks van elkaar af.

Toepassing van m.e.r. blijkt in deze situatie weinig extra ondersteuning te leveren voor de besluitvorming. De belangrijkste vraag die rest is wat er via een meest milieuvriendelijk alternatief aan extra’s gedaan kan worden. In het toetsingsadvies van de Commissie in 2002 zijn hiertoe enkele aanbevelingen gedaan.

De aanvulling op het MER geeft een goede beschrijving en beoordeling van de wijzigingen ten aanzien van de huidige situatie, autonome ontwikkeling, beoogde ontwikkeling en het meest milieuvriendelijke alternatief. Hierbij verwijst de aanvulling naar aanvullende onderzoeken, die als bijlagen zijn opgenomen bij het ontwerpbestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Vlasakkers” (concept). Er is daardoor goede en bruikbare aanvullende informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jan Hoogendoorn
ir. Wim Keijsers
drs. ing. Leo Oprel
ir. Theo Witjes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Someren

Bevoegd gezag
Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 18 dec 2007