1051. Buitenring Parkstad (Limburg)

De provincie Limburg wil een buitenring van wegen aanleggen door acht gemeenten die samenwerken in Parkstad Limburg. Het betreft de aanleg van nieuwe weggedeelten en de verbreding en opwaardering van de bestaande weggedeelten die Parkstad Limburg omsluiten.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-09-1999 Datum kennisgeving
13-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
04-01-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
11-01-2001 Kennisgeving MER
11-01-2001 Ter inzage legging MER
17-04-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Er is sprake van een gefaseerde m.e.r.-procedure. In de 1e fase gaat de aandacht hoofdzakelijk uit naar de beoordeling van nut en noodzaak van de buitenring en naar de vergelijking van mogelijke corridors (zones) waarbinnen het tracé zal liggen. Deze corridor wordt vastgelegd in het Provinciaal Omgevingsplan.
De 2e fase betreft een nadere uitwerking van de in de fase 1 gekozen voorkeurscorridor. De Tracénota/MER 2e fase vormt de basis voor een Provinciaal Tracébesluit. In haar toetsingsadvies over het MER 1e fase concludeert de Commissie dat voldoende informatie in het MER 1e fase aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de ruimtelijke reservering van een corridor voor Buitenring Parkstad. Daarbij geeft zij aan dat in het MER 2e fase het stappenplan van de beschermingsformules zorgvuldig dient te worden doorlopen, met name voor de alternatieven in en rond Brunssum. Zij adviseert om een (nulplus) alternatief door Brunssum heen als volwaardig alternatief in de tweede fase uit te werken. Een dergelijk (nulplus) alternatief kan blijken een reëel alternatief te zijn, wanneer bij het doorlopen van het stappenplan van de beschermingsformules in de 2e fase blijkt dat tracés ten noorden en ten zuiden van Brunssum aantasting geven van beschermde soorten en gebieden. Zij adviseert om in het MER 2e fase naast een mensgericht mma voor segment B (Nuth-Brunssum) ook een natuurgericht mma te ontwikkelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van Eck
ing. Peter de Graaf
drs. Jacques Leemans
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018