1149. Actief bodembeheer Rijntakken

Vaststellen van Beleidsregels voor Actief Bodembeheer Rijntakken

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-02-2001 Datum kennisgeving
08-02-2001 Ter inzage legging van de informatie
17-04-2001 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-04-2002 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-04-2002 Kennisgeving MER
26-04-2002 Ter inzage legging MER
19-07-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vond dat met de startnotitie en de MER-hoofdstukken alternatieven en effecten, die achter de Voorontwerpbeleidsregels stonden, al veel voor het MER relevante informatie ter visie was gelegd. Temeer daar slechts onderdelen van genoemd beleid m.e.r.-plichtig zijn. Bij het opstellen van haar richtlijnenadvies heeft Commissie deze informatie beoordeeld op juistheid en volledigheid in het licht van de m.e.r.-procedure. Het advies gaf punten aan waarop de informatie moest worden uitgebreid of aangescherpt. In het toetsingsadvies gaf de Commissie vervolgens aan dat in de milieueffectrapporten de essentiële informatie werd gegeven om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming. Zij vond dat de beleidsregels voor het actief bodembeheer – mede onder invloed van de milieueffectrapportage – duidelijk waren verbeterd op het punt van bruikbaarheid en helderheid ten opzichte van het voorontwerp.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jos Brils
dr. Jan Joziasse
drs. Rob Mooren

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland
Provincie Overijssel
Utrecht
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Gelderland
Provincie Overijssel
Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Overijssel; Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018