1205. N261 Tilburg - Waalwijk

De provincie wil de N261 ombouwen tot een duurzaam veilige autoweg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-11-2001 Datum kennisgeving
01-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
08-01-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-06-2005 Kennisgeving MER
02-06-2005 Ter inzage legging MER
Aanvulling op het MER
09-11-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies (2005)
Toetsing Geactualiseerd MER
10-11-2010 Kennisgeving MER
10-11-2010 Ter inzage legging MER
24-11-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies (2011)
Voorlopig toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER ten behoeve van de tracekeuze moest een heldere en concrete beschrijving van de probleemstelling, doelen en oplossingen een belangrijke plaats innemen. Met betrekking tot de verschillende alternatieven, achtte de Commissie het met name van belang dat het MER zorgvuldig aandacht besteed aan het nul-plusalternatief en aan het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). Als consequentie van de beschermde status van de natuur in de omgeving moest de natuurbeschermingsregelgeving worden besproken.

Het MER ten behoeve van de tracekeuze  geeft goed opgebouwde en duidelijke informatie, die goed is gevisualiseerd. De meest relevante milieugevolgen worden over het algemeen zodanig beschreven dat een goede afweging bij de besluitvorming mogelijk wordt.De Commissie heeft voor een paar punten om aanvulling op het MER gevraagd. Dit betrof het meest milieuvriendelijke alternatief, grondwatereffecten, natuurbescherming en achtergronddocumentatie. Na beoordeling van de aanvulling is het advies met een positief eindoordeel afgerond.

De procedure mondde in 2005 uit in een provinciale projectbeslissing. Vervolgens is het ontwerp verder uitgewerkt. In 2010 is het milieueffectrapport (MER) aangevuld en geactualiseerd ten behoeve van besluiten over bestemmingsplannen in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand.

De Commissie voor de m.e.r. is van oordeel het MER 2010 op hoofdlijnen de informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de bestuurlijke besluiten over de bestemmingsplannen. De keuze voor het voorkeursalternatief is toereikend onderbouwd, de milieugevolgen zijn voldoende in beeld gebracht.Toch had de Commissie bij de toetsing van het MER vastgesteld dat er voor het aspect natuur op onderdelen nog correcties en aanvullingen op de informatie nodig zijn. Op grond van dit voorlopige oordeel heeft de initiatiefnemer het MER en de rapporten over natuur geactuliseerd en aangevuld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Eugène de Beer
ir. Joep Lax

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Waalwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018