1251. Reconstructie De Achterhoek en Liemers

Het provinciale bestuur van Gelderland wil een Reconstructieplan vaststellen voor het gebied Achterhoek en Liemers. Vervolgens komt er een jaar later een uitwerking voor het gebied Winterswijk-Oost.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-04-2002 Datum kennisgeving
17-04-2002 Ter inzage legging van de informatie
24-06-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
31-03-2004 Kennisgeving MER
31-03-2004 Ter inzage legging MER
02-06-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
01-04-2005 Kennisgeving MER
01-04-2005 Ter inzage legging MER
26-05-2005 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Reonstructieplan Achterhoek Liemers

In de startnotitie zijn diverse onderdelen waar de Commissie in de adviesrichtlijnen voor het MER normaliter om vraagt, al goed uitgewerkt. De meeste aandacht moet in het MER worden besteed aan de onderbouwing van het duurzame raamwerk en aan het ontwikkelen van alternatieven, waarmee de belangrijkste beleidskeuzen voor het plangebied goed in beeld worden gebracht.

In het toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat deze punten in het MER goed zijn ingevuld. In haar advies wijst de Commissie erop dat de reconstructie op diverse punten nog niet leidt tot het gewenste doelbereik, bijvoorbeeld op het gebied van veterinaire veiligheid, natuurbescherming, vermindering van hinder en verbetering van de waterkwaliteit. Dit wordt in het MER ook gesignaleerd en beargumenteerd. Daarom doet deze constatering geen afbreuk aan de positieve beoordeling van de Commissie over het MER.

Uitwerkingsplan Winterswijk - Oost

Met gebruikmaking van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer heeft de provincie Gelderland het MER-Recon structie plan Achterhoek en Liemers voor de uitwerking Winterswijk-Oost van toepassing verklaard en dit MER met het Ontwerp Uitwerkingsplan Winterswijk-Oost ter visie gelegd. De Commissie is van mening dat het voornoemde Reconstructieplan-MER ook voor de Uitwerking Winterswijk-Oost, tezamen met de aanvullende informatie in het uitwerkingsplan zelf, de essentiƫle informatie bevat. Zij wijst erop dat dit niet automatisch voor alle nog op te stellen uitwerkingsplannen geldt, maar dat dit per geval moet worden bekeken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Wim Keijsers
drs. Jacques Leemans
prof. dr. ir. Frans Maas
dr. ir. Nico Ogink
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: prof. dr. Maas
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018