1311. N11 Zoeterwoude - Alphen aan den Rijn

In juridische zin: Uitbreiding van het wegvak Zoeterwoude-Alphen aan den Rijn van de N11 tot een 2x2 autoweg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-11-2002 Datum kennisgeving
19-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
23-01-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-01-2011 Kennisgeving MER
11-01-2011 Ter inzage legging MER
15-03-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bijzonderheden: De N11 tussen Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn is een autoweg met twee rijstroken per richting. In de toepasselijke bestemmingsplannen is echter een weg met één rijstrook per richting vastgelegd. Hoewel de weg van meet af aan als 2x2-weg is uitgevoerd, is er theoretisch, ten opzicht van de bestemmingsplannen, sprake van een verbreding van de weg. Wettelijk gezien moet hiervoor een MER opgesteld worden. Door het alsnog doorlopen van de wettelijke procedures wordt beoogd de juridische status van de weg in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie.

Advies voor richtlijnen Aangezien de weg reeds gerealiseerd is, zijn er nauwelijks nog keuzemogelijkheden. Om het MER toch enige toegevoegde waarde te geven stelt de Commissie voor om uitgaande van de bestaande situatie en een actuele verkeersprognose zoveel mogelijk in beeld te brengen waar nog verbeteringen voor het milieu mogelijk zijn. De geluidssituatie lijkt hierbij op voorhand het belangrijkste aspect.

Toetsing De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de belsuitvoming aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018