1477. Woningbouwlocatie Triangel Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen is voornemens een nieuwe woonwijk Triangel in het zuiden van de gemeente te ontwikkelen. De wijk moet ruimte bieden aan circa 2.900 woningen met bijbehorende voorzieningen, kantoren, bedrijven en een lightrailstation. Om de ontwikkeling van Triangel mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Waddinxveen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-10-2004 Datum kennisgeving
21-10-2004 Ter inzage legging van de informatie
14-12-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie
Toetsing
13-07-2006 Kennisgeving MER
13-07-2006 Ter inzage legging MER
28-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Daarbij adviseert de Commissie om:

  • in het bestemmingsplan bepalingen op te nemen over de maximale diepte van de te graven waterpartijen;
  • vóór de realisatie de overstromingsrisico’s in beeld te brengen en te overwegen of maatregelen noodzakelijk zijn;
  • voordat een besluit wordt genomen over Triangel, de gevolgen voor de Smient nader te kwantificeren;
  • voor het nemen van het besluit over het bestemmingsplan Triangel duidelijk te maken welke stappen genomen worden, om de verkeersproblematiek op regionaal niveau op te lossen;
  • bij de nadere uitwerking van de plannen de kansen te verkennen om de effecten op het omringende landschap te verminderen.
     

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ing. Johan Janse
ir. Jos Rademakers

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waddinxveen

Bevoegd gezag
Waddinxveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 18 feb 2008