1554. Varkenshouderij Jaspers te Boven-Leeuwen

ontwikkeling van een nieuw varkensbedrijf in Boven-Leeuwen, omdat het huidige bedrijf te Wijchen in het kader van stadsuitbreiding verplaatst dient te worden. De op de nieuwe locatie aanwezige rundveestallen zullen worden gesloopt en vervangen door twee varkensstallen voor 4.896 vleesvarkens, 176 opfokzeugen, 2 dekberen, 2.170 gespeende biggen, 486 zeugen (gust en dracht) en 120 kraamzeugen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-04-2005 Datum kennisgeving
06-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
30-05-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
03-05-2006 Kennisgeving MER
03-05-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
21-08-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De Maatschap Jaspers heeft het voornemen om de bestaande melkveehouderij aan de Kooistraat 5 te Boven-Leeuwen (gemeente West Maas en Waal) aan te passen tot een gesloten varkensbedrijf met ongeveer 5.000 vleesvarkens, ruim 700 (fok)zeugen en ruim 2.000 biggen. De Commissie heeft gevraagd om in een aanvulling de effecten voor fijn stof te kwantificeren. Deze aanvulling is op 11 augustus aangeleverd. Het MER en de aanvulling daarop geven een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. Er is daardoor duidelijke en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
dr. ir. Nico Ogink

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Jaspers

Bevoegd gezag
West Maas en Waal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018