1732. A12 SALTO, gemeenten Bunnik en Houten

Aanleg van een ontsluitingsweg, alsmede aansluiting op of de A12 of de A27

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-03-2006 Datum kennisgeving
15-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
02-06-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-02-2008 Kennisgeving MER
13-02-2008 Ter inzage legging MER
15-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. heeft het milieueffectrapport (MER) SALTO A12 beoordeeld en vastgesteld dat er in het MER voldoende essentiële informatie aanwezig is ten behoeve van de besluitvorming. Om te komen tot een onderbouwde keuze voor een tracé dat in de aansluiting voorziet op de A12 is naar de mening van de Commissie voor de m.e.r. voldoende (milieu)informatie aanwezig in het MER. Op een transparante wijze heeft er in het MER een trechtering van mogelijke tracés plaatsgevonden. Tevens heeft de initiatiefnemer helder en onderbouwd duidelijk gemaakt wat het voorkeursalternatief inhoudt. De gemeenteraden van Bunnik en Houten kunnen nu verder met de voorliggende besluitvorming inzake de vaststelling van gewijzigde bestemmingsplannen.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Jan Adriaan Nuesink
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Bevoegd gezag
Gemeente Bunnik
Gemeente Houten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken

Bijgewerkt op: 10 jul 2018