1788. Reallocatie van grondwaterwinningen in Brabant

Brabant Water NV heeft het voornemen om de grondwaterwinningen te Boxmeer en Vierlingsbeek te beëindigen. Hiervoor in de plaats komt een uitbreiding van de grondwaterwinningen te Loosbroek en Veghel. Voor deze uitbreiding is een vergunning in het kader van de Grondwaterwet vereist. Ten behoeve van de besluitvorming over deze vergunning is een m.e.r.-procedure gevolgd.  Bevoegd gezag in deze procedure zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-07-2006 Datum kennisgeving
14-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
21-09-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie
Toetsing
08-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-06-2009 Kennisgeving MER
10-06-2009 Ter inzage legging MER
aanvulling
15-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-09-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie adviseert bij het MER aandacht te besteden aan:

  • de onderbouwing van nut en noodzaak voor de beëindiging van de winningen in Boxmeer en Vierlingsbeek;
  • de afweging van positieve en negatieve effecten op de vier locaties;
  • de duurzaamheid van positieve effecten van de beëindiging van de winningen in Boxmeer en Vierlingsbeek;
  • De minimalisatie van negatieve effecten van de uitbreiding van de winning op de locaties Veghel en Loosbroek;
  • Duurzaam grondwaterbeheer vanuit een regionaal perspectief voor het mma als uitgangspunt te nemen.

Toetsing

Na het bestuderen van het MER heeft de Commissie een aantal vragen. Hierover is overleg geweest met de betrokken partijen.

Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer nadere informatie aangeleverd over de waardering van het duurzaam omgaan met water in de verschillende alternatieven en de effecten op Natura-2000 gebied ‘de Bossche Broek’.

De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. ir. Jan Hoeks
ir. Bert Pijpers

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Brabant Water N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018