1815. N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan

Rijkswaterstaat wil de aansluitingen van de A2 randweg Eindhoven op het onderliggende wegennet en de doorstroming van verkeer op de A2 verbeteren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-09-2006 Datum kennisgeving
27-09-2006 Ter inzage legging van de informatie
28-11-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-03-2010 Kennisgeving MER
11-03-2010 Ter inzage legging MER
01-06-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER toont aan dat het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief een oplossing bieden voor de verkeersafwikkelingsproblematiek. Voor de overige milieuaspecten zijn alle onderzochte alternatieven weinig onderscheidend. Uit het MER valt niet direct op te maken wat de toename van verkeersintensiteiten op het oostelijk deel van de Meerhovendreef zal zijn. Nadere informatie over de verkeersprognoses laat echter zien dat de conclusies over geluidhinder aan de Meerhovendreef op de juiste gegevens gebaseerd zijn.

 

Richtlijnenadvies
Als belangrijkste punten voor het MER noemt de Commissie:

  • Een goede beschrijving van de verkeerssituatie in het totale studiegebied voor ieder alternatief.
  • Een weergave van de gevolgen van het voornemen op de luchtkwaliteit en geluidbelasting in de wijk Meerhoven van de daar gelegen – en nog te bouwen – woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
Leo de Leu
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018