1867. Omlegging A9 bij Badhoevedorp

Rijkswaterstaat wil de A9 ter hoogte van Badhoevedorp verleggen, zodat deze niet langer de bebouwde kom doorsnijdt.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-01-2007 Datum kennisgeving
31-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
30-03-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-04-2009 Kennisgeving MER
15-04-2009 Ter inzage legging MER
02-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies

In een bestuursovereenkomst uit 2005, getekend door een groot aantal partijen, is de wens tot verlegging van deze weg al vastgelegd.  De Commissie geeft in het richtlijnenadvies aan, dat het wenselijk ware geweest, wanneer met alle betrokken partijen eerst een integraal keuzeproces (bijvoorbeeld met behulp van een plan-m.e.r.) op strategisch niveau was doorlopen. Dit was wenselijk geweest, omdat  de verlegging van de A9 en de ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied elkaar sterk beïnvloeden.

Omdat een dergelijke integrale aanpak buiten de scope van een Tracé/MER-procedure valt,  is de Commissie in het advies uitgegaan van een normale Tracé/MER-aanpak. Zij vindt echter dat daarbij de relatie met ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied niet uit het oog mag worden verloren.

 

Als hoofdpunten voor het MER merkt de Commissie aan: 

  • Een goede definitie en onderbouwing van de probleemstelling;
  • De gevolgen voor verkeer, geluid en luchtkwaliteit van de verschillende ruimtelijke scenario’s en A9-alternatieven;
  • De effecten van de doorsnijding van het Groene Carré op recreatie en natuur;
  • De mate waarin maatregelen uit het flankerend beleid (zoals beprijzing) zelfstandig invloed hebben op leefbaarheid en bereikbaarheid bij het bestaande tracé.

Toetsingsadvies
De Commissie is van mening dat het MER voldoende informatie voor de besluitvorming bevat. De alternatieven voor omlegging van de A9 zijn systematisch getoetst op milieueffecten en doelbereik. Doordat het MER zich vooral richt op de omlegging van de A9 zijn de gevolgen van de (andere) ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied nog niet duidelijk. Dit is een aandachtspunt voor de nadere uitwerking. Verder vraagt de Commissie speciale aandacht voor het ontwerp van het knooppunt Badhoevedorp en uitwerking van mitigerende en compenserende maatregelen, gericht op ontwikkeling van de Groene As en het Groene Carré

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Allard van Leerdam
prof.dr. Henk Meurs
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018