1927. Oprichting Speelpaleis te Eersel

De aanleg, wijziging of uitbreiding van één of meer recreatieve of toeristische voorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-05-2007 Datum kennisgeving
01-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2007 Advies uitgebracht
MER-beoordeling

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie verwacht niet dat de bouw en exploitatie van het speelpaleisaanleiding zal geven tot belangrijke nadelige milieugevolgen. De Commissie is van mening dat het doorlopen van de milieueffectrapportage-procedure geen toegevoegde waarde zal hebben bij de besluitvorming over de voorgenomen activiteit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Edrie Rekreatie bv

Bevoegd gezag
Eersel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018