1988. Oprichting vleesvarkensbedrijf gebr. Swinkels in De Rips, gemeente Gemert-Bakel

De gebroeders Swinkels zijn voornemens een vleesvarkensbedrijf te beginnen aan de Jodenpeeldreef 5 in De Rips. Nieuwe stallen zullen worden gerealiseerd voor de huisvesting van 8.640 vleesvarkens. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Gemert-Bakel een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door de gebroeders Swinkels

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-09-2007 Adviesaanvraag
01-10-2007 Datum kennisgeving
01-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
03-12-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-05-2009 Kennisgeving MER
29-05-2009 Ter inzage legging MER
29-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.                

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:
Uit het MER blijkt dat, vanwege langdurige leegstand van de bestaande bedrijfsgebouwen op de locatie aan de Jodenpeeldreef 9 te De Rips, het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer, thans Besluit landbouw milieubeheer voor het houden van melkvee is komen te vervallen. Daardoor zijn de milieueffecten in de referentiesituatie nihil. De belangrijkste conclusie is dat als gevolg van het voornemen er sprake is van een toename van:

  • de depositie van verzurende en vermestende stoffen op het Natura 2000-gebied “De Bult”;
  • de geurbelasting;
  • de achtergrondconcentratie voor geur bij enkele geurgevoelige objecten;
  • de emissie van fijn stof.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang bij de besluitvorming een volwaardige plaats te kunnen geven.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebroeders Swinkels

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018