1997. Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer

Tennet, de beheerder van het landelijke elekctriciteitsnet, wil een 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen tussen Beverwijk en Zoetermeer (de 'Noordring').Het tracé voor de hoogspanningsverbinding is globaal al aangegeven in de planologische kernbeslissing Randstad 380 kV (P 1703). Naast de Noordring omvat het tracé Randstad 380 kv ook de 'Zuidring', het tracé Wateringen-Zoetermeer (P 1915).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-10-2007 Adviesaanvraag
12-10-2007 Datum kennisgeving
12-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
Aanvullende Richtlijnen
19-05-2008 Datum kennisgeving
19-05-2008 Ter inzage legging van de informatie
22-05-2008 Adviesaanvraag
05-08-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-05-2012 Kennisgeving MER
11-05-2012 Ter inzage legging MER
17-07-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

Het MER maakt inzichtelijk op welke wijze het voorkeurstracé tot stand is gekomen, en welke tracéalternatieven daarbij zijn beschouwd. Bij de tracering is uitgegaan van een bovengrondse aanleg van de nieuwe 380kV verbinding. Duidelijk is dat een nieuwe 380kV verbinding negatieve gevolgen heeft voor de omgeving, vooral waar het gaat om landschap en natuur. Maar er zijn ook positieve gevolgen. De combinatie van een bestaande 150kV verbinding met de nieuwe 380kV verbinding leidt in het voorkeurstracé tot een afname van 960 woningen in de magneetveldzone.

Richtlijnenadvies
De Commissie vraagt met name aandacht voor de landelijke inpassing van de hoogspanningsverbinding, een beschrijving van mogelijke uitvoeringswijzen, en een vergelijking van de effecten van alternatieve tracés op landschap, ruimtelijk beslag, natuur en leefomgeving (waaronder gezondheid).

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
ir. Robert Walter
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C24.0 tot 1-4-2011: Bovengrondse hoogspanningsleiding >= 220kilovolt en >= 15km: aanleggen, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018