2001. Offshore windpark Callantsoog-Noord

Eneco Milieu bv heeft het voornemen een offshore windpark aan te leggen in de Noordzee, op ongeveer 30 kilometer uit de kust ter hoogte van Den Helder. De locatie heeft een oppervlakte van 48,7 km2 (exclusief veiligheidszone) en is Callantsoog-Noord genaamd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-10-2007 Datum kennisgeving
29-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
02-11-2007 Adviesaanvraag
22-01-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER, de passende beoordeling en de aanvulling daarop zijn de effecten op de scheepvaartveiligheid goed beschreven. De Commissie concludeert op basis van de beschikbare informatie dat “aantasting van de natuurlijke kenmerken” van Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten is als gevolg van de extra sterfte van broedvogels van de Kleine mantelmeeuw door aanvaring met windturbines.

Heiwerkzaamheden bij de bouw van het windpark veroorzaaken zeer veel onderwatergeluid. De effectvoorspelling van onderwatergeluid is erg complex en er is sprake van veel kennisleemtes. Om deze reden adviseert de Commissie vooralsnog maximaal één seizoen te heien (waarin een of meerdere parken aangelegd kunnen worden), in dit seizoen de effecten op het onderwaterleven nauwkeurig te monitoren en vervolgens de resultaten hiervan te toetsen voorafgaand aan een volgend heiseizoen. Mocht uit deze toetsing blijken dat negatieve effecten optreden, dan kunnen aanvullende maatregelen genomen worden. Uit de beschikbare informatie blijkt namelijk, dat met de maximale inzet van (innovatieve) mitigerende maatregelen of alternatieve funderingstechnieken effecten fors te beperken zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
dr. Godfried van Moorsel
Jan Nipius
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ENECO

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C05.1 tot 1-4-2011: Installaties in, op of boven zeebodem (m.u.v. boortorens) bevestigen, bij windmolens >= 15megawatt of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 23 jun 2009