2029. Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 regio Venlo

De provincie Limburg wil het gebied Klavertje 4, globaal gelegen ten noordwesten van knooppunt Zaarderheiken, ontwikkelen. Onderdelen van deze gebiedsontwikkeling zijn de grootschalige glastuinbouwgebieden Californië en Siberië; de bedrijventerreinen Trade Port Noord en Freshpark; de veiligingen ZON en Flora Holland; de aanleg van Greenpark Venlo (waar in 2012 eerst de Floriade plaatsvindt);  het ontwikkelen van twee robuuste ecologische verbindingszones; de ontsluiting van het gebied door middel van de zogeheten 'Greenportlane'. Voor een aantal aspecten van de gebiedsontwikkeling is een wijziging van het provinciaal omgevingsplan Limburg (POL) nodig. Hiervoor wordt een (plan)-m.e.r. procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-11-2007 Adviesaanvraag
12-12-2007 Datum kennisgeving
12-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
19-02-2008 Advies uitgebracht
Advies over de reikwijdte en het detailniveau
Toetsing Plan-MER
18-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-11-2008 Kennisgeving MER
19-11-2008 Ter inzage legging MER
09-02-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Belangrijk in dit project  is de samenhang tussen de verschillende  (al dan niet m.e.r.-plichtige) ontwikkelingen in het gebied en het overkoepelende plan voor de gebiedsontwikkeling Klavertje 4.

M.e.r.-plichtige projecten in het plangebied waarover de Commissie al geadviseerd heeft zijn:

In het toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat in principe alle benodigde informatie in het plan-MER beschikbaar is. Omdat de informatie tamelijk globaal is, zijn er op een aantal punten onzekerheden over mogelijke negatieve effecten. Dit betreft:

  • Verkeer: op basis van de informatie in het plan-MER valt niet uit te sluiten dat door de POL-aanvulling in het studiegebied in de toekomst knelpunten in de verkeersafwikkeling ontstaan;
  • Luchtkwaliteit: op basis van de informatie in het plan-MER valt niet uit te sluiten dat in de toekomst knelpunten m.b.t. de luchtkwaliteit ontstaan;
  • Natuur: op basis van de informatie in het plan-MER valt niet uit te sluiten dat de (door de POL-aanvulling mogelijk gemaakte) toename van emissie van verzurende en vermestende stoffen significante gevolgen heeft voor nabijgelegen natura 2000-gebieden.

Deze punten zullen in de (m.e.r.'s voor) de uitwerkingsplannen extra aandacht behoeven. De eerste procedure waar dit aan de orde is, zal naar verwachting de m.e.r. Greenportlane zijn (projectnr. 2030).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
ir. Hans Huizer
ir. Wim Keijsers
ir. Helma Luiten
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018