2030. Tracénota/MER Greenportlane

De provincie Limburg wil het gebied Klavertje 4, gelegen ten noordwesten van het knooppunt  Zaarderheiken, ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van het gebied is het nodig het gebied te ontsluiten. Hiervoor wil de provincie een ringvormige wegenstructuur ontwikkelen waarvan een belangrijk onderdeel gevormd wordt door een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg met aansluitingen op de A67 en A73. Deze ontsluitingsweg wordt aangeduid als de 'Greenportlane'. De weg zal ruimtelijk worden vastgelegd door middel van een provinciaal inpassingsplan. Voor aanleg van deze weg wordt een (besluit)-m.e.r. procedure doorlopen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-11-2007 Adviesaanvraag
13-12-2007 Datum kennisgeving
13-12-2007 Ter inzage legging van de informatie
19-02-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
19-02-2009 Kennisgeving MER
19-02-2009 Ter inzage legging MER
20-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Belangrijk in dit project  is de samenhang met de andere  (al dan niet m.e.r.-plichtige) ontwikkelingen in het gebied en het overkoepelende plan voor de gebiedsontwikkeling Klavertje 4, waarvoor eveneens een (plan-)m.e.r. procedure wordt doorlopen.

M.e.r.-plichtige projecten in het plangebied waarover de Commissie al geadviseerd heeft zijn:

  • 888 Trade port Venlo
  • 1387 Golfbaan Park Zaarderheiken (Trade Port Noord)
  • 1446 Glastuinbouw Californië (Horst a/d Maas)
  • 1908 Ontwikkeling glastuinbouw Siberië fase 3 en 4 (Maasbree)
  • 1951 Floriade 2012

Toetsingsfase

Tijdens de toetsing heeft de Commissie een overleg gehad met de provincie. Op verzoek heeft de provincie in een aanvullende notitie nadere informatie gegeven over

  • de referentiesituatie;
  • het verkeersmodel;
  • de effecten op geluid en luchtkwaliteit;
  • de effecten op Natura 2000-gebieden.

In de aanvullende notitie en het MER samen is de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig.  Uit het MER blijkt, dat er kans is op knelpunten ind e verkeersafwikkeling bij zowel de A67 als de A73 in 2020. Ook tijdens de Floriade in 2012 kunnen knelpunten in de verkeersafwikkeling niet worden uitgesloten.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
ir. Hans Huizer
ir. Wim Keijsers
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018