2052. Ontwikkeling Flevokust Lelystad

De gemeente Lelystad  en de provincie Flevoland het bedrijventerrein Flevokust verder ontwikkelen. De ontwikkeling van Flevokust betreft de aanleg van een buitendijkse haven in het IJsselmeer bestemd voor op en overslag van goederen en containers en een binnendijks industrieterrein. Om de haven goed met het bedrijventerrein te kunnen verbinden heeft de provincie ook de mogelijkheden voor een kruinverlaging van de dijk onderzocht.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-02-2008 Datum kennisgeving
08-02-2008 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2008 Adviesaanvraag
15-04-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-08-2014 Kennisgeving MER
14-08-2014 Ter inzage legging MER
23-10-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft het milieueffectrapport getoetst en constateert een aantal essentiële tekortkomingen. Zij concludeert dat:

  • De effecten op het Natura 2000-gebied IJsselmeer niet volledig zijn beschreven. Het gaat om effecten door ruimtebeslag, licht en vaarbewegingen.
  • De effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden niet volledig zijn uit te sluiten. Het gaat om de uitstoot van stikstof door verkeer, bedrijven en als gevolg van de aanleg van het haven- en industrieterrein.
  • De effecten van de aanleg van een golfbreker op natuur, milieu en water niet zijn beschreven.

De Commissie adviseert om de essentiële tekortkomingen in een aanvulling op het rapport uit te werken en deze aanvulling te betrekken bij de besluitvorming.


Richtlijnenadvies
De Commissie adviseert:

  • Inzicht te geven in de ambities en doelstellingen van de gemeente met dit voornemen.
  • Nut en noodzaak van het voornemen te onderbouwen.
  • Locatiekeuze en indeling van het terrein te beargumenteren.
  • Alternatieven te ontwikkelen voor zowel het binnendijks als buitendijks deel.
  • Gevolgen voor landschap, natuur, verkeer, water luchtkwaliteit en veiligheid uit te werken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wil Dirks
dr. ir. Ruben Jongejan
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03 2011: binnenvaarweg
C04 2011: haven/pier
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
D02.1 2011: overlaadstation
D04 2011: haven/pier
D11.3 2011: industrieterrein
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018