2085. Windturbinepark Kreekraksluizen-Spuikanaal

Een combinatie van initiatiefnemers heeft het voornemen het windturbinepark Kreekraksluis uit te breiden.

Procedure en adviezen

richtlijnen
21-04-2008 Adviesaanvraag
23-04-2008 Datum kennisgeving
23-04-2008 Ter inzage legging van de informatie
01-07-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
03-06-2009 Kennisgeving MER
03-06-2009 Ter inzage legging MER
06-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het windpark wordt uitgebreid in zuidelijke richting en zal worden voorzien van grotere windturbines met een groter vermogen dan de bestaande turbines. Voor de voorgenomen uitbreiding wordt de m.e.r.-procedure gevolgd. De gemeente Reimerswaal is het bevoegd gezag in deze procedure.

In het advies voor richtlijnen heeft de Commissie aangegeven dat de belangrijkste punten voor het MER zijn:

  • kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van de effecten op het landschap, zowel op lokale als op regionale schaal 
  • beschrijving van effecten op natuur (vooral vogels en vleermuizen)
  • "relatieve" vergelijking van alternatieven op basis van positieve en negatieve milieueffecten

In het toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat er nog aanvullende natuurinformatie (in de vorm van een passende beoordeling) nodig zal zijn voor een besluit waarin de zuidwestelijke turbine op 100 meter van het Bathse Schor wordt geplaatst. Voor het overige biedt het MER toereikende informatie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Rob Vogel
ir. Peter Vrijlandt

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Harry Hoogenboom

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Windpark Kreekraksluizen b.v.

Bevoegd gezag
Gemeente Reimerswaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018