2120. Bedrijvenpark IBF Heerenveen

De gemeente Heerenveen wil het bedrijventerrein oostelijk van het snelwegknooppunt A7/A32 bij Heerenveen bestemmen voor bedrijven uit het ‘gemengde segment’, van categorie 4 of lager. Omdat  bepaalde zuivelbedrijven zich op het IBF willen vestigen, wil de gemeente de toegelaten milieucategorie en de toegestane hoogte van de bebouwing veranderen op bepaalde kavels en voert hiervoor partiële herzieningen uit.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-06-2008 Datum kennisgeving
05-06-2008 Adviesaanvraag
05-06-2008 Ter inzage legging van de informatie
05-09-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2009 Kennisgeving MER
23-12-2009 Ter inzage legging MER
12-02-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing PlanMER 1e partiële herziening bestemmingsplan
06-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-01-2013 Datum kennisgeving
02-01-2013 Ter inzage legging van de informatie
04-02-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing PlanMER 2e partiële herziening bestemmingsplan
28-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-06-2013 Datum kennisgeving
06-06-2013 Ter inzage legging van de informatie
11-07-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies plan-MER 2e partiële herziening bestemmingsplan (2013)
Het MER 2e herziening laat, evenals eerder het MER 1e herziening, zien dat de milieugevolgen van de herziening beperkt zijn ten opzichte van de situatie zoals beschreven in het MER uit 2010. De Commissie acht dit voldoende onderbouwd. In het MER 2e herziening is niet ingegaan op cumulatieve effecten of mogelijkheden voor synergie. De Commissie adviseert hierop opmerkzaam te zijn als op de plangebieden van zowel de 1e als de 2e herziening zuivelfabrieken ontwikkeld worden. 


Toetsingsadvies plan-MER 1e partiële herziening bestemmingsplan (2013)
De herziening heeft betrekking op één kavel van ca. 25 ha voor een zuivelfabriek. Het MER laat zien dat de milieugevolgen van de herziening beperkt zijn t.o.v. van de situatie zoals beschreven in het MER uit  2010. De Commissie vindt dat het plan-MER gecombineerd met het oude MER, de essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen.
Aangezien aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet is uit te sluiten, is het doorlopen van de ADC-toets of aanpassing van het voornemen nodig om een besluit te kunnen nemen over de Partiële herziening van het bestemmingsplan IBF.


Toetsingsadvies (2010)
De Commissie vindt dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Uit het MER wordt duidelijk dat het aangepaste bedrijventerrein een lagere milieubelasting met zich meebrengt dan in de oorspronkelijke opzet.
Een belangrijk aandachtspunt is de toename van de verkeersbewegingen als gevolg van de verandering van het karakter van het bedrijventerrein, zeker als zich perifere detailhandel zou vestigen.  Het MER signaleert dat dit extra knelpunten oplevert, maar bevat nog geen oplossingen daarvoor.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Paul Langeweg
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerenveen

Bevoegd gezag
Gemeente Heerenveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
D36 2011: zuivelfabriek

Bijgewerkt op: 10 jul 2018