2149. Uitbreiding Eurotank Terminal B.V. te Europoort-Rotterdam

Initiatiefnemer Euro Tank Terminal B.V. heeft het voornemen om de inrichting voor de op- en overslagterminal voor koolwaterstoffen, gelegen aan de Wolgaweg 33 te Rotterdam, uit te breiden met 11 tanks met een totale capaciteit van 400.000 m3. Ten behoeve van de vergunningaanvraag Wet milieubeheer (Wm) wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is in deze procedure bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-08-2008 Adviesaanvraag
27-08-2008 Datum kennisgeving
27-08-2008 Ter inzage legging van de informatie
18-11-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-11-2009 Kennisgeving MER
02-11-2009 Ter inzage legging MER
27-01-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De commissie adviseert in het MER de nadruk te leggen op:
  • een kwantitatieve beschrijving van de milieueffecten: externe veiligheid, luchtkwaliteit en natuur;
  • het meest milieuvriendelijke alternatief op basis van de meest milieuvriendelijke combinatie van technische uitvoeringsvarianten.

Het MER maakt op heldere wijze de gevolgen voor externe veiligheid en emissies naar de lucht van verschillende technische uitvoeringsvarianten inzichtelijk.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. René Jacobs
ir. Mijntje Pikaar

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Euro Tank Terminal B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 14 dec 2012