2167. Rode Waterparel (Zuidplaspolder)

De Stuurgroep Rode Waterparel heeft het voornemen om 1300 woningen te realiseren in het deelgebied Rode Waterparel in de Zuidplaspolder. Voor de besluitvorming over de benodigde bestemmingsplanwijzigingen wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. De gemeenteraad van Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel zijn bevoegd gezag.    

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
23-09-2008 Adviesaanvraag
01-10-2008 Datum kennisgeving
01-10-2008 Ter inzage legging van de informatie
04-12-2008 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
toetsing planMER
09-02-2009 Kennisgeving MER
09-02-2009 Ter inzage legging MER
11-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

De Commissie beschouwt een uitwerking van onderstaande punten, voor zowel het deelgebied Rode waterparel op zich als de samenhang tussen de Rode Waterparel en de gehele Zuidplaspolder, als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • de uitgangspunten, maatregelen en gevolgen voor waterkwaliteit, waterveiligheid en de klimaatbestendigheid;
  • de potenties, ambities en positieve en negatieve gevolgen voor natuur en de ecologische verbindingszone(s);
  • mobiliteit en bereikbaarheid in relatie tot de fasering van de infrastructuur.

Toetsing

Het MER, en met name het bijbehorende achtergronddocument ‘Systeemanalyse Rode Waterparel’ geven belangrijke informatie over water, natuur en bodem. De documenten duiden echter een belangrijke onzekerheid aan over de werking van het watersysteem en de te bereiken oppervlaktewaterkwaliteit. Het MER geeft terecht aan dat diepgaander onderzoek nodig is. De Commissie acht het mogelijk dat naar aanleiding van de resultaten van dat onderzoek het ontwerp (dat afkomstig is uit het Masterplan Rode Waterparel 2008) fundamenteel moet worden aangepast, om de beoogde hoge omgevingskwaliteit (wat betreft natuur en water) te halen.

De Commissie adviseert daarom om de resultaten van het vervolgonderzoek af te wachten alvorens de locatie en inrichting van de woningbouw en de waterpartijen vast te stellen. Zij adviseert hierbij ook de globale ruimtelijke reservering en vormgeving van de provinciale EHS te betrekken.
.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. ir. Bart Brorens
dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Joep Lax
ing. Albert Raaijmakers
dr. Nico de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Moordrecht
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

Bevoegd gezag
Stuurgroep Rode Waterparel
Gemeente Moordrecht
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel
Omgevingsdienst Midden-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018