218. Themapark Diamonda te Lelystad

Het voornemen behelst de (gefaseerde) aanleg een educatief themapark op christelijke grondslag, en een bungalowpark annex hotel. Deze zouden moeten worden aangelegd op een terrein ten zuiden van de woonkern Lelystad.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-01-1989 Datum kennisgeving
25-01-1989 Ter inzage legging van de informatie
20-03-1989 Advies uitgebracht
Toetsing
21-02-1990 Kennisgeving MER
21-02-1990 Ter inzage legging MER
28-05-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
28-05-1991 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Bij het richtlijnenadvies gaf de Commissie aan dat bij gefaseerde aanleg iedere fase als eindfase zou moeten kunnen dienen vanwege de onzekerheid in de haalbaarheid. Aangezien de initiatiefnemer ideeën had om in het park zelf ook aandacht te besteden aan milieu als thema, adviseerde de Commissie hier ook in het MER al op in te gaan en bij de uitwerking van deze gedachten ook aandacht te besteden aan de mogelijkheden van openbaar vervoer náár en ván het park. 

B&W van Lelystad hebben het MER in januari 1990 aan de Commissie voorgelegd met het verzoek om een globaal oordeel uit te spreken ten behoeve van de aanvaardbaarheidsbeoordeling ingevolge art. 41r Wabm1. Tijdens een gedachtewisseling met de Commissie gedurende de toetsing van het MER hebben de gemeente en de initiatiefnemer besloten het MER aan te vullen op een aantal punten. De aanvulling werd toegezonden aan de Commissie, de wettelijke adviseurs en aan degenen die al hadden ingesproken.

In het toetsingsadvies kwam de Commissie tot de conclusie dat het MER voldoende informatie bood voor de besluitvorming. De opmerkingen in het advies kunnen worden beschouwd als aanbevelingen bij de verdere besluitvorming. Naar de mening van de Commissie zou daarbij het zwaartepunt moeten liggen bij het meest milieuvriendelijke alternatief, de verkeerskundige aspecten en de visuele aspecten.

Sedertdien werd steeds onzekerder of het project zou doorgaan; uiteindelijk is het afgeblazen.

 

1 Inmiddels artikel 7.18 Wm. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. John Beijersbergen
dr. Jan Peter Boon
ir. Paul Langeweg
ir. Han Lörzing
van Meel

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Esther van Rosmalen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Diamonda Europa b.v.

Bevoegd gezag
Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 01 nov 2018