2184. Warmteleidingen voor stadsverwarming Centrale Diemen - Almere Poort

N.V. Nuon Warmte heeft het voornemen om tussen de elektriciteitscentrale Diemen en Almere Poort warmwatertransportleidingen (aanvoer en retour) aan te leggen. Voor de aanleg van de warmwaterleidingen moeten mogelijk de bestemmingsplannen van de gemeenten Muiden, Diemen, Almere, Naarden worden herzien. Vanwege de mogelijke beïnvloeding van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (m.e.r.) van toepassing. De initiatiefnemer heeft besloten de uitgebreidere procedure van een besluit-m.e.r. te volgen. Met het doorlopen van de besluit-m.e.r.-procedure wordt tevens invuling gegeven aan de procedurele eisen van een plan-m.e.r.-procedure. Ook inhoudelijk zal aan de vereisten van beide procedures worden voldaan.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-11-2008 Adviesaanvraag
05-12-2008 Datum kennisgeving
05-12-2008 Ter inzage legging van de informatie
06-02-2009 Advies uitgebracht
Advies n.a.v. nagekomen inspraak
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-09-2009 Kennisgeving MER
23-09-2009 Ter inzage legging MER
24-09-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
22-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-01-2010 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het richtlijnenadvies is gericht aan de gemeenten Diemen, Muiden en Naarden. Voor de warmteleidingen is ook een bestemmingsplanherziening van de gemeente Almere nodig. De startnotitie voor het MER is in deze gemeente later ter visie gelegd (ter visie tot en met 23 februari 2009). Het richtlijnadvies aan de gemeente Almere, waarin de eventuele zienswijzen en adviezen naar aanleiding van de ter visie legging in Almere zullen worden meegenomen, zal in de plaats treden van dit richtlijnenadvies.

De Commissie heeft het milieueffectrapport, de passende beoordeling en de aanvulling erop getoetst en is van mening dat deze samen de essentiele informatie bevatten om het milieubelang te kunnen meewegen. Gekozen wordt voor het zogenaamde noordelijke watertrace, omdat het MER aangeeft dat daardoor aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer achterwege blijft. De Commissie acht deze conclusie aannemelijk indien en voor zover de aanbevelingen die zij heeft gedaan in het advies in acht worden genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Frans Rooijers
ing. Rob Vogel
dr. Nico de Vries
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Rick van den Broek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nuon Storage B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Muiden
Gemeente Diemen
Gemeente Naarden
Bureau energieprojecten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D08.3 tot 1-4-2011: Buisleiding voor (afval)water of stoom >= 10km, >= 1m doorsnede: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018