2196. KWO De Draai te Heerhugowaard

Heerhugowaard wil een ondergronds energieopslagsysteem (ook wel koude-/ warmteopslag genoemd: KWO) met warmtepompen realiseren voor de te ontwikkelen nieuwbouwwijk de Draai. Voor de besluitvorming over de vergunningaanvraag in het kader van de Grondwaterwet wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-12-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-01-2009 Kennisgeving MER
07-01-2009 Ter inzage legging MER
17-02-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Uit verkennende berekeningen is gebleken dat de geohydrologische situatie ter plaatse dermate gunstig is om KWO te realiseren, dat van effecten op het milieu nauwlijks sprake zal zijn. De gemeente Heerhugowaard heeft daarom in overleg met de Provincie Noord-Holland gekozen voor een opzet waarbij de startnotitie en het milieueffectrapport gecombineerd zijn.

De Commissie heeft het MER getoetst en is van mening dat de essentiƫle informatie voor besluitvorming over de vergunningaanvraag in het kader van de Grondwaterwet in het MER aanwezig is.

Uit het MER komt duidelijk naar voren dat de aan de bodem gerelateerde milieueffecten van het KWO-systeem in de Draai nauwelijks significant zullen zijn. Het systeem kan een aanzienlijke reductie in het energiegebruik en de CO2-emissie opleveren en heeft in die zin een positief milieueffect. De Commissie adviseert om regeneratie van de energiebalans op te nemen in het evaluatieprogramma om bij eventuele scheefgroei tijdig maatregelen te kunnen nemen om dit te corrigeren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Hans Buitenhuis

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerhugowaard

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018