2214. Structuurvisie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland wil een Structuurvisie opstellen voor de periode tot 2040. Ter onderbouwing van de besluitvorming daarover wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing planMER
20-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-10-2009 Kennisgeving MER
21-10-2009 Ter inzage legging MER
24-12-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
25-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-02-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het proces bestaat uit drie fasen:

  1. inventariseren van wensen en verlangens;
  2. uitwerken en beoordelen van vier ontwikkelingsperspectieven;
  3. het op basis daarvan vaststellen van een voorkeursmodel waarop de structuurvisie wordt gebaseerd.

De ontwerpstructuurvisise is in eind oktober 2009 ter visie gelegd, samen met het opgestelde milieueffectrapport.

In het toetsingsadvies van de Commissie komen als positieve punten naar voren dat:
1. de Structuurvisie interactief met het MER tot stand is gekomen;
2. het MER interessante conclusies en aanbevelingen bevat voor de besluitvorming (zie toetsingsadvies pagina 2).

Het MER licht echter niet duidelijk toe hoe het voorkeursalternatief tot stand is gekomen. Ook is het MER maar ten dele bruikbaar als onderbouwing in vervolgprocedures met m.e.r.
De Commissie heeft daarover in haar advies een opmerking gemaakt. Verder heeft zij gewezen op bepaalde tekortkomingen in de passende beoordeling.

De provincie heeft een aangepaste Passende beoordeling aan de Commissie voorgelegd. De Commissie heeft daarover een positief toetsingsadvies uitgebracht.

In het tijdschrift Toets 2010 nummer 2 staat een artikel over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Frans Dotinga
ir. Pieter Janse
drs. Reinoud Kleijberg

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha
C11.4 tot 1-4-2011: Aanleg bloembollenteeltgebied >= 100ha
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018