2238. Woningbouw Veghels Buiten

De gemeente Veghel wil ten zuidoosten van Veghel een woongebied realiseren van ca 2000 woningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-03-2009 Adviesaanvraag
11-03-2009 Datum kennisgeving
11-03-2009 Ter inzage legging van de informatie
27-05-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-03-2010 Kennisgeving MER
11-03-2010 Ter inzage legging MER
17-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-05-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen:
De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER):

  • de ambitie op het gebied van de duurzame invulling van de groen-blauwe structuur;
  • de wijze waarop en de mate waarin deze kan worden gerealiseerd;
  • inpassing van de woonkernen in het landschap en het groene casco;
  • een kwantitatieve beschrijving van de effecten:
    •  gerelateerd aan verkeer (geluid en luchtkwaliteit );
    • op de waterhuishouding met daaraan gekoppeld de kansen voor natuurontwikkeling in het plangebied en het beekdal van de Aa;
  • een duidelijke samenvatting die zelfstandig leesbaar is.

Toetsing:
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is. Zij wees er wel op de de zuidelijke ontsluitingsweg Erp ten onrechte tot de autonome ontwikkeing was gerekend.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
drs. Henk van Kessel
drs. Jacques Leemans
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. Rick van den Broek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veghel

Bevoegd gezag
Gemeente Veghel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018