2277. Uitbreiding varkenshouderij De Steeg, gemeente Landerd

De Steeg Reek BV is voornemens zijn varkenshouderij aan de De Steeg 4 te Reek uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-05-2009 Adviesaanvraag
04-06-2009 Datum kennisgeving
04-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
20-08-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-01-2010 Kennisgeving MER
21-01-2010 Ter inzage legging MER
08-09-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER om met dit voornemen de nadruk te leggen op:
  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsingsfase:

De Commissie constateerde bij de toetsing van het MER dat op een aantal punten essentiele informatie ontbrak over:

  • de beleidslijn IPPC en de omgevingstoets
  • de geurberekeningen
  • berekeningen alternatief 3
  • de externe veiligheid buisleidingen

De initiatiefnemer heeft daarop een aanvuling opgesteld die de Commissie heeft betrokken bij haar beoordeling. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling daarop de essentiele informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen in de besluitvorming. Uit het MER blijkt dat alle alternatieven leiden tot een lagere emissie voor ammoniak, fijn stof en geur ten opzichte van de vigerende situatie.

Verder is in de aanvulling op het MER een vierde alternatief uitgwerkt dat uitgaat van een gefaseerde uitvoering van het voornemen. Dit alternatief is toegevoegd in verband met het gewijzigde beleid van de provincie Noord-Brabant ten aanzien van de maximale grootte van bouwblokken voor intensieve veehouderijen in verwevingsgebieden..


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Ingrid Spapens-Reijnders

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BV Landgoed de Princepeel

Bevoegd gezag
Gemeente Landerd

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018