2291. Oprichting varkenshouderij Van Hoof de Mortel VOF, gemeente Gemert-Bakel

Van Hoof de Mortel V.O.F. is voornemens een varkenshouderij aan de Jodenpeeldreef 5 te De Rips op te richten. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-07-2009 Adviesaanvraag
03-07-2009 Datum kennisgeving
03-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
27-08-2009 Advies uitgebracht
Advies_voor_richtlijnen
Toetsing
09-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-12-2010 Kennisgeving MER
10-12-2010 Ter inzage legging MER
Voorlopig advies
Toetsing aanvulling op MER
06-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-05-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Voorlopig toetsingsadvies:
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. De tekortkomingen betreffen:

  • de uittreedsnelheid van het ventilatiesysteem;
  • de uitvoering van de luchtwasser;
  • de informatie over de mestbe- mestverwerkingsinstallatie;
  • de cumulatieve geurbelasting;
  • de beschrijving van de effecten op Natrua-2000 gebieden;
  • de effecten in het kader van de Flora- en Faunawet;
  • de geluidseffecten.

De Commissie heeft in overleg met bevoegd gezag en initiatiefnemer besloten de advisering op te schorten om initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een aanvulling op het MER in te dienen.

Toetsingsadvies:

De Commissie is van mening dat de aanvulling op het MER aan groot deel van bovengenoemde tekortkomingen tegemoet komt, maar dat in het MER en de aanvulling tezamen nog altijd informatie voor de besluitvorming ontbreekt. In het MER en de aanvulling is alternatief 2 onvoldoende uitgewerkt en zijn de effecten van dit alternatief op de omgeving niet juist in beeld gebracht. Verder ontbreekt de ondrbowuing van de emissies afkomstig van de mestbe- en verwerkingsinstallatie bij alle alternatieven. De consequentie hiervan is dat geurbelasting en de ammoniakdepositie anders kunnen zijn dan uit de informatie blijkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Hoof de Mortel BV

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018