2310. Tuinbouwgebied Sappemeer-Noord

De gemeente Hoogezand-Sappemeer is bezig haar glastuinbouwgebied opnieuw te bestemmen. Naast de herbestemming van dit glastuinbouwgebied lopen er tevens procedures om het bestemmingsplan buitengebied te herzien en een structuurvisie op te stellen. Bij deze procedures zijn aparte MER’en opgesteld. De adviezen van de Commissie over deze MERén kunt u na uitbrengen vinden onder de projectnummers 1969 (structuurvisie) en 2293 (bestemmingsplan).  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-06-2009 Adviesaanvraag
25-06-2009 Datum kennisgeving
25-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
31-08-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-11-2009 Kennisgeving MER
25-11-2009 Ter inzage legging MER
02-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-02-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Hoogezand-Sappemeer is voornemens het (in het huidige bestemmingsplan bestemde maar nog niet gerealiseerde oppervlakte) glastuinbouwgebied opnieuw als één glastuinbouwlocatie te bestemmen. Daarvoor wordt deze locatie in het bestemmingsplan opnieuw vastgesteld.

De Commissie adviseert om voor het in voldoende mate meewegen van het milieubelang in de besluitvorming een beschrijving te geven van de visie waaruit de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw vorm krijgt. Stel vanuit de visie doelen en ambities vast en ontwikkel aan de hand daarvan randvoorwaarden en toetsingscriteria. Besteed daarbij ook aandacht aan de behoefte aan en mogelijke scenario’s voor de uitbreiding en/of nieuwvestiging van (glas)tuinbouw. Daarnaast is inzicht in de totstandkoming van alternatieven alsmede inzicht in de milieueffecten van deze alternatieven van belang.

De Commissie onderschrijft de aanbevelingen in het MER die gedaan worden voor de nadere uitwerking in het bestemmingsplan of de beoordeling van latere projecten, bijvoorbeeld:
• de waterberging: uit het MER blijkt dat in het basisalternatief niet voldoende ruimte voor waterberging was, dit heeft ertoe geleidt dat in het milieualternatief en het voorkeursalternatief meer ruimte voor waterberging is gereserveerd;
• de mogelijke bodemdaling door eventuele grondwaterverlaging: in het MER zijn de risico’s in kaart gebracht en wordt gewezen op de benodigde mitigerende maatregelen;
• de verkeerveiligheid in de Slochterstraat.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. ing. Leo Oprel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Bevoegd gezag
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 26 mei 2021